15 grudnia 2015 r.

Konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie

Na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839) oraz uchwały Rady NCN nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie.

 1. Adresaci konkursu:

  Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora(1), zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2016 r.

 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późń. zm).
  2. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym. Lista krajów, w których można planować staż określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego:
  1. Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:
   • stypendium naukowe;
   • pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2;
   • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, o którym mowa w pkt 2.2.
  2. Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  5. Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.
  6. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.
  7. Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w pkt 3.5 i 3.6, skutkuje zwrotem całości środków finansowych przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach otrzymanego stypendium doktorskiego.
  8. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2016 r.
 4. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich dla badań prowadzonych w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Wykaz paneli NCN znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 4 określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego należy dołączyć:
   • kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego lub oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2016 r.;
   • dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy.
  3. Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej do 15 marca 2016 r. w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl
  4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę należy złożyć w siedzibie Centrum lub przesłać do 15 marca 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „ETIUDA 4”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków:

  Szczegółowe zasady oceny wniosków w konkursie ETIUDA 4 określone są w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanego dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się:
   • spełnienie przez prowadzone badania kryterium badań naukowych;
   • spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   • osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, w tym:
    • publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
    • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
   • jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań;
   • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym:
    • rangę naukową jednostki, w której jest planowany staż;
    • trafność wyboru jednostki naukowej;
    • wpływ stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.
   • sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2016 r.

 8. Sposób finansowania:
  1. Środki na finansowanie stypendium doktorskiego przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki polskiej jednostce naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalność naukową.
  2. W przypadku osób, które będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2016 r, warunkiem przyznania stypendium doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do 15 lipca 2016 r. dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego.
  3. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady NCN za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, w której osoba, której przyznano stypendium doktorskie, prowadzi działalność naukową.
  6. W umowie określa się:
   • termin i warunki jej wykonania;
   • wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stypendium  doktorskiego;
   • warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Postanowienia uzupełniające:

  W sprawach dotyczących konkursu ETIUDA 4 w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

 10. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 4, w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

Odnośniki

(1)Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839).