Kod CSS i JS

Ogłoszenie 17. edycji konkursu sieci JPIAMR pt.: “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments" (IMPACT)

10 stycznia 2024 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

W konkursie wezmą udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Szacowany budżet konkursu to ok. 20 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Harmonogram konkursu

 • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

- 1 etap: 14 marca 2024 r., 14:00 (CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy zobowiązani są skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów.

- 2 etap: 9 lipca 2024 r. – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

 • Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. Budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym należy wyliczyć według kursu 1 EUR = 4,5329 PLN.

16 lipca 2024 r. – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

 • Wyniki konkursu

Listopad 2024 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

do 30.06.2025 r. – rozpoczęcie realizacji projektów.

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do:

- obejrzenia webinarium, które odbyło się 24 stycznia 2024 General Presentation;

- skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych. Film instruktażowy: Partner Search Tool.

Prosimy o zapoznanie się z:

- z dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPIAMR (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);

- ze szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców składających wniosek krajowy do NCN, umieszczonymi poniżej, oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Informacje na temat składu i liczebności konsorcjów międzynarodowych znajdują się w dokumentacji konkursowej na stronie JPIAMR.

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ze zm.)
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098 ze zm.);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ze zm.);
 5. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 6. biblioteki naukowe;
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 ze zm. oraz z 2022 r poz. 1079);
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13 a. Prezes Głównego Urzędu Miar;

 1. osoby fizyczne;
 2. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1–13a.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Zgodnie z dokumentacją konkursową, w skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek wspólny mogą wchodzić nie więcej niż dwa podmioty z tego samego kraju.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec posiadający minimum stopień doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, §13-18 Warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 32/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konkursu znajdują się na stronie sieci.

Wnioski krajowe o finansowanie projektów badawczych przez NCN muszą obejmować badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Polscy wnioskodawcy w konkursie zobowiązani są przesłać do NCN do konsultacji kosztorys polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 23 lutego 2024 r. Tabelę budżetową proszę przesłać na adres jolanta.palowska@ncn.gov.pl

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF;
 • budżet we wniosku wspólnym należy podać w euro, a we wniosku krajowym w OSF - w pełnych złotych, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół;
 • kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5329 PLN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu sposobu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie na realizację tego projektu.

Czy określona jest maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w Załączniku „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu. Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym, niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc. Szczegółowe kryteria zatrudniania osób na stanowisku post-doc opisane są w Załączniku „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci JPIAMR oraz sekretariat konkursu JPIAMR-ACTION.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin. Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz Uchwale nr 32/2023 Rady NCN, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne, a wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem pełnym (full proposal).

Wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne, ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Ocenę merytoryczną przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów, wybrany przez sekretariat konkursu JPIAMR-ACTION, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach konkursowych. Wnioski, które zostaną zakwalifikowane do finansowania, zostaną poddane szczegółowej weryfikacji pod względem etycznym, zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji konkursowej.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu JPIAMR-ACTION nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (listopad 2024 r.). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Prosimy o zapoznanie się z „Pismem w sprawie złagodzenia zapisów dotyczących "Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji” z dnia 11.10.2023.

Ochrona danych osobowych

Składając wniosek w konkursie JPIAMR, wszyscy partnerzy konsorcjum wskazanego we wniosku wyrażają zgodę na przetwarzanie przez JPIAMR zawartych we wniosku danych osobowych zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679). Zgoda ta obejmuje przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (państw spoza UE/EOG).

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronach sieci JPIAMR. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w Uchwale nr 32/2023 Rady NCN.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Joint Call Secretariat (JCS)

The Chief Scientist Office (CSO) of Israeli Ministry of Health (MOH)

JPIAMR@moh.gov.il

Dokumentacja konkursowa

Sieć JPIAMR:

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj.

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 3. Wzór formularza wniosku krajowego
 4. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 5. Pomoc publiczna
 6. Procedura składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 8. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 10. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 11. Polityka Otwartego Dostępu NCN ze zmianami
 12. Instrukcja Open Access
 13. Pismo w sprawie złagodzenia zapisów dotyczących "Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji”.
 14. Zasady doręczania decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej
 15. Instrukcja dotycząca składania odwołania od decyzji dyrektora NCN
 16. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 17. Wzór umowy (Wzór obowiązujący laureatów poprzedniego konkursu typu Era-Net ogłoszonego przez NCN – wersja poglądowa, która może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z NCN)
 18. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 19. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 20. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 21. General Call Procedures