17 czerwca 2019 r.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 4 pkt 5 lit. a uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe).

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Instrukcja składania wniosku znajduje się tutaj.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 3 zmodyfikowano zarówno warunki, jakie musi spełnić osoba realizująca działanie naukowe, jak i katalog ograniczeń w występowaniu z wnioskami w pozostałych konkursach NCN.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie może złożyć:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. biblioteka naukowa,
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Kto może realizować działania naukowe?

Badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej;
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 3?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale IV uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Zwracamy uwagę, że badacz przewidziany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 3 nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu aż decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 3 stanie się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

Zwracamy uwagę, że zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Jaki może być czas realizacji działania naukowego?

We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak zaplanować kosztorys?

Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione i spójne z planowanym działaniem naukowym.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA nie są:

 1. rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych;
 2. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 3. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
 4. koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, w tym koszty open access;
 5. koszty zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 6. koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie;
 7. koszty zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
 8. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań;
 9. leasing aparatury naukowo-badawczej;
 10. koszty dojazdów, przejazdów, noclegów, diet, jeżeli nie dotyczą osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego;
 11. koszty udziału w kursach/szkoleniach.

Należy pamiętać, że w konkursie MINIATURA niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet możliwe są do zaplanowania wyłącznie dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc państwa (pomoc publiczną lub de minimis)?

Nie, w ramach konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna ani pomoc de minimis. Szczegółowe informacje można znaleźć we wzorze oświadczenia o niewystępowaniu pomocy państwa i kwestionariuszu.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowany jest wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Oceny merytorycznej wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów.
 5. Ocena merytoryczna wniosków jest jednoetapowa i polega na sporządzeniu indywidualnych ocen, wykonywanych niezależnie przez trzech członków zespołu ekspertów na podstawie ustalonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki kryteriów dla konkursu MINIATURA.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku.
 7. Członkowie zespołu ekspertów mogą zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na etapie oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Oceny wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów, którzy wybierani są przez Radę Narodowego Centrum Nauki spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnienie kryterium badań podstawowych;
 2. spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;
 3. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;
 4. ocenę działania naukowego;
 5. ocenę dorobku osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Wniosek oceniany jest zgodnie z zasadami oceny wniosków w konkursie MINIATURA na działanie naukowe.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 4 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2019 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MINIATURA 3, należy:

 1. zapoznać się z  pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków  przeprowadzania konkursu MINIATURA,
  2. wzorem formularza wniosku
  3. kosztami w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA;
 2. zapoznać się z instrukcją przygotowania wniosków i procedurą składania wniosków;
 3. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację działania naukowego;
 4. przygotować:
  • w języku polskim: opis planowanego do realizacji działania naukowego zawierający syntetyczny opis działania naukowego wraz z uzasadnieniem jego związku z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach Narodowego Centrum Nauki, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
  • najważniejszą opublikowaną pracę w formacie pdf lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: opis najważniejszego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku;
 3. pobrać ostateczną wersję wniosku, przekazać do podpisania osobie upoważnionej do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą i dołączyć do systemu;
 4. wysłać wniosek do Narodowego Centrum Nauki.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Uwaga!

W konkursie MINIATURA 3 wniosek należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, realizacja działania naukowego rozpocznie się w dniu, w którym decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki stanie się ostateczna.

Uwaga!

W konkursie MINIATURA 3 umowa nie jest podpisywana. Zasady finansowania i realizacji działania naukowego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego. Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i je akceptuje.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.