15 września 2015 r.

Konkurs POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Dodatkowe informacje o konkursie POLONEZ

POLONEZ 1 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – Uchwała Rady NCN nr 55/15
 2. Załącznik nr 2 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku
 3. Załącznik nr 3 – Panele NCN
 4. Załącznik nr 4 – Kryteria oceny staży badawczych w konkursie POLONEZ 1
 5. Załącznik nr 5 – Koszty w stażach badawczych w konkursie POLONEZ 1 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 6. Załącznik nr 6 – informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego
 7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 (załącznik nr 1 do ogłoszenia) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, zwane dalej „stażami badawczymi”. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

 1. Adresaci konkursu:

  Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, zwanych dalej „wnioskodawcami”, którzy chcą prowadzić badania naukowe w:

  1. jednostkach naukowych;
  2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
  3. bibliotekach naukowych;
  4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
  5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5
  znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
  2. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2015 r.):
   1. posiada stopień naukowy doktora[1] lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
   2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała[2] ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
   3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;

   oraz nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2015 r. (w tym – konkursie POLONEZ 1) lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

  3. Do konkursu mogą być składane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wnioski mogą być zgłaszane we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach NCN przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  4. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia, obejmujące zobowiązania jednostki m.in. do:
   1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.1;
   2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
   3. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
   4. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami wnioskodawcy, przy czym:
    • w przypadku wnioskodawcy realizującego staż w instytucji będącej uczelnią, jednostką naukową PAN lub instytutem badawczym, w rozumieniu art. 2 pkt 9 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki (zwanej dalej publiczną instytucją badawczą) – w instytucji nie będącej publiczną instytucją badawczą;
    • w przypadku wnioskodawcy realizującego staż w instytucji nie będącej publiczną instytucją badawczą – w publicznej instytucji badawczej,

    z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy,

   5. wsparcia wnioskodawcy w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane w ramach stażu wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów etycznych podczas ich realizacji.
  5. Koszty realizacji stażu badawczego muszą uwzględniać zasady określone w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Formy finansowania stażu badawczego
  1. Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:
   1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
    • 31 500 EUR[3] w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
   2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
    • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
   3. dodatek rodzinny[4]:
    • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
    • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
   4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:

    w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS):

    • 80 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy,
    • 96 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące;

    w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST):

    • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy,
    • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
   5. koszty pośrednie w wysokości 20%.
  2. Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2016 r., a najpóźniej 1 stycznia 2017 r.
 4. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu badawczego w konkursie POLONEZ 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o finansowanie stażu badawczego, wypełniony w języku angielskim wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015 r. w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.
  3. Wniosek o finansowanie stażu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu podpisany przez wnioskodawcę należy złożyć od 15 września do 15 grudnia 2015 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs POLONEZ 1”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany za pośrednictwem operatora pocztowego.
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków
  1. Wnioski, będą rozpatrywane zgodnie z zasadami oceny wniosków oraz kryteriami i trybem wyboru Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie POLONEZ 1, określonymi uchwałą Rady NCN nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r w sprawie warunków konkursu POLONEZ 1 oraz regulaminu przyznawania środków na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy (pkt 5 i 6 załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
  2. Zasady oceny merytorycznej określa załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 maja 2016 r.

 7. Finansowanie:
  1. W przypadku zakwalifikowania do finansowania stażu badawczego Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania oraz decyzję przyznającą środki finansowe podmiotowi będącemu miejscem realizacji stażu badawczego. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu badawczego jest zatrudnienie wnioskodawcy przez podmiot wskazany we wniosku jako przyjmujący wnioskodawcę na ww. staż.
  2. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym będzie realizowany staż badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego stażu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z ww. podmiotem i wnioskodawcą.
  3. Do przyznawania środków finansowych podmiotom będącym przedsiębiorcami[5] stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1381).
  4. W umowie określa się:
   1. termin i warunki realizacji stażu badawczego;
   2. warunki zatrudnienia wnioskodawcy;
   3. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację stażu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji badań realizowanych w ramach stażu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją stażu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia stażu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej stażu badawczego.
  5. Jednostka, w której będzie realizowany staż badawczy, jest zobowiązana w terminie wskazanym w decyzji do złożenia w Narodowym Centrum Nauki projektu umowy o realizację tego stażu, zawierającej plan badań i kosztorys oraz wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu badawczego.
  6. W trakcie stażu badawczego wnioskodawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej trzech szkoleniach rozwijających jego różnorodne kompetencje. Szkolenia te zostaną zorganizowane i sfinansowane przez NCN.
  7. Wnioskodawca w trakcie stażu badawczego nie może pobierać wynagrodzenia w innych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 8. Procedura odwoławcza
  1. W przypadku decyzji o odmowie przyznania środków finansowych na realizację stażu badawczego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Odwołanie może być złożone jedynie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.
  2. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  3. W przypadku uchylenia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia stosuje się następujące zasady:
   1. Przy ponownej ocenie wniosku stosuje się odpowiednio zapisy dokumentu „Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania” oraz zapisy niniejszego Regulaminu z tym, że ponowna ocena wniosku powinna się zakończyć przed upływem 5 miesięcy od dnia, kiedy decyzja Komisji Odwoławczej Rady NCN o uchyleniu decyzji Dyrektora NCN stała się ostateczna.
   2. W wyniku ponownego rozpoznania wniosku Zespół Ekspertów wydaje opinię w sprawie zasadności finansowania ocenianego wniosku, uwzględniając poziom wniosków ocenianych uprzednio w konkursie.
   3. W przypadku pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Dyrektor po jej zatwierdzeniu wydaje promesę i decyzję o przyznaniu środków finansowych na badania.
   4. Decyzja, o której mowa w pkt. 3, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków przeznaczonych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.
   5. W ocenie wniosku nie mogą brać udziału eksperci i Koordynatorzy Dyscyplin, którzy uczestniczyli w jego poprzedniej ocenie, zakończonej wydaniem decyzji Dyrektora NCN, która następnie została uchylona przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.
 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 1 w kwocie 40 mln złotych.


Odnośniki

[1] W rozumieniu przepisów kraju, w którym ten stopień został nadany.

[2] Przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP w formie umowy o pracę, w tym na niepełny etat.

[3] Ujęte w ogłoszeniu kwoty w walucie (euro) przelicza się na walutę polską według kursu kupna euro (dla dewiz) ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w pierwszej tabeli kursowej z dnia 11 czerwca 2015 r. tj. 1 EUR = 4,0101 PLN. Tak przeliczone środki finansowe zostaną przyznane i przekazane podmiotowi, w którym realizowany będzie staż, w walucie polskiej po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół.

[4] Dodatek rodzinny przysługuje osobom, których małżonek(ka)/partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmienia/ją miejsce zamieszkania i przyjeżdża/ją do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy w czasie realizacji stażu.

[5] Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1381), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).