15 września 2015 r.

Konkurs PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM 10 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – Uchwała Rady NCN nr 75/2015
 2. Załącznik nr 2 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego
 3. Załącznik nr 3 – Panele NCN
 4. Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 5. Załącznik nr 5 – Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora
 6. Załącznik nr 6 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,  w tym warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów w przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 75/2015 z dnia 10 września 2015 r (załącznik nr 1) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami.[1]
  2. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;[2]
  3. których wysokość finansowania nie przekracza:
   • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
   • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
   • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
  4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech[3], a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;[4]
  5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
  6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;[5]
  7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia;
  8. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauk, załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM 10 określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:[6]
   1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
   2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2015 r.
  4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami[7], podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2015 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 10” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   4. nowatorski charakter projektu;
   5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
   8. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2016 r.

 7. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projek
  5. tu.
  6. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych[8] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  7. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami[9] stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1381).
  8. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  9. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
 8. Postanowienia uzupełniające:

  W sprawach dotyczących konkursu PRELUDIUM 10 w zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 10 w kwocie 30 mln zł.


Odnośniki

[1] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • 5a. centra naukowe uczelni;
 6. biblioteki naukowe;
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoby fizyczne;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

[2] W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2016 r.

[3] Poza kierownikiem i opiekunem projektu, jednym z członków zespołu zaangażowanym w realizację projektu może być wykonawca o ile nie został wskazany wykonawca zbiorowy.

[4] Na dzień złożenia wniosku (ostateczny termin składania wniosków w konkursie).

[5] Opiekun naukowy nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze środków finansowych przekazanych na realizację projektu. W szczególności ze środków projektu nie mogą być finansowane koszty wynagrodzeń opiekuna naukowego i koszty jego wyjazdów służbowych w tym koszty udziału w konferencjach lub seminariach.

[6] W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczącą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

[7] Dokumenty i oświadczenia wymagane w związku z ubieganiem się danego podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej, określone w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

[8] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.

[9] Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1381)), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).