Kod CSS i JS

2 stycznia 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza Nabór wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Umowy na finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w tym programie.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Komponentów badawczych w ramach programu Profesura NAWA 2022 w kwocie 3,2 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją Naboru zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Uprawnionym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) może być:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1796);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 496);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Kto może realizować komponent badawczy?

Komponent badawczy może być realizowany wyłącznie przez Wizytujących Naukowców - laureatów konkursu Profesura NAWA 2022,  którym NAWA przyznała środki na realizację projektów zawierających te komponenty. W realizację projektu może być również zaangażowana Grupa projektowa, jeśli została zaplanowana we wniosku złożonym do NAWA.

Komponent badawczy zaplanowany we wniosku złożonym do NAWA, który otrzymał negatywną rekomendację Zespołu oceniającego NAWA, nie kwalifikuje się do finansowania NCN i nie może być złożony w Naborze, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA uzyskała finansowanie w programie.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w Naborze?

Ograniczenia w składaniu wniosków w Naborze:

 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez jednostkę, która otrzymała finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 na realizację projektu zawierającego Komponent badawczy;
 • Wniosek nie może być złożony, jeśli Zespół oceniający NAWA nie rekomendował do finansowania Komponentu badawczego stanowiącego element projektu złożonego do NAWA, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA otrzymała pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do Naboru można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 26 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

Zakres tematyczny Komponentu badawczego złożonego w Naborze musi być tożsamy z Komponentem badawczym zaplanowanym we wniosku, który uzyskał finansowanie w programie Profesura NAWA 2022.

Jaki może być czas realizacji Komponentu badawczego?

Komponent badawczy jest realizowany w trakcie pierwszych osiemnastu miesięcy realizacji projektów, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022.

Termin rozpoczęcia realizacji Komponentu badawczego musi być identyczny z terminem rozpoczęcia projektu, który uzyskał finansowanie w programie Profesura NAWA 2022  . W przypadku gdy dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN przyznająca środki finansowane na realizację Komponentu stała się ostateczna jest późniejszy niż dzień rozpoczęcia realizacji projektu, dniem rozpoczęcia realizacji Komponentu jest dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

Jak zaplanować kosztorys?

W zakładce „Planowane koszty” w formularzu w systemie OSF należy wprowadzić kosztorys dotyczący wyłącznie kosztów Komponentu badawczego. Wszystkie te koszty muszą być tożsame z wydatkami zaplanowanymi w projekcie, który uzyskał finansowanie w programie Profesura NAWA 2022.

UWAGA:

Kosztorys musi uwzględniać rekomendacje Zespołu oceniającego wnioski złożone w programie NAWA Profesura NAWA 2022  . Wnioski nie uwzględniające tych zmian zostaną odrzucone formalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wysokość wnioskowanego finansowania na Komponent badawczy może wynosić co najwyżej 400 tys. zł na cały okres jego realizacji.

Publikacja rezultatów badań w open access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”. Jednym z założeń tej polityki jest wymóg, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. W Naborze nie jest dopuszczalne wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega wyłącznie ocenie formalnej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do finansowania jest przyjmowany wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymagań formalnych, będzie mógł złożyć kolejny wniosek z uwzględnieniem uwag przekazanych przez NCN.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Wnioski podlegają wyłącznie ocenie formalnej. Ocena formalna wniosków obejmuje:

 1. kompletność wniosku,
 2. ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o Naborze wniosków,
 3. ocenę zgodności danych we wniosku przesłanym do NCN z informacjami we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę do NAWA w ramach programu Profesura NAWA 2022,
 4. ocenę zgodności zaplanowanych kosztów z kosztami kwalifikowalnymi określonymi w kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

UWAGA: kosztorys Komponentu badawczego złożonego do NCN musi uwzględniać uwagi Zespołu oceniającego wnioski złożone w programie Profesura NAWA 2022.

Komponent badawczy zaplanowany we wniosku złożonym do NAWA, który otrzymał negatywną rekomendację Zespołu oceniającego NAWA, nie kwalifikuje się do finansowania NCN i nie może być złożony w Naborze, nawet jeśli część projektu finansowana przez NAWA uzyskała finansowanie w programie.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki Naboru zostaną przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN oraz udostępnione na stronie internetowej NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

 

Kontakt z odpowiedzialnym Koordynatorem Dyscyplin:

Ewelina Szymańska-Skolimowska

 

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w Naborze Komponentów badawczych, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją Naboru przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności:
  1. warunkami oraz regulaminem przeprowadzania Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w ramach programu Profesura NAWA 2022,
  2. ze wzorem formularza wniosku
  3. kosztami w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
  4. z  procedurą składania wniosków;
 2. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację Komponentu badawczego;
 3. przygotować:
 • tytuł wniosku zgodny z tytułem Projektu, który otrzymał finansowanie w programie NAWA Profesura NAWA 2022;
 • datę rozpoczęcia realizacji Komponentu badawczego zgodną z datą rozpoczęcia Projektu, który uzyskał finansowanie w programie NAWA Profesura NAWA 2022  ;
 • pełną wersję wniosku złożonego do NAWA w ramach programu Profesura NAWA 2022   w formacie PDF;
 • planowane wydatki na realizację Komponentu badawczego, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w kosztach w Komponentach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • kosztorys zbiorczy;
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji Komponentu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • informacje dotyczące aspektów etycznych, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji Komponentu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 • w przypadku Komponentu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań;
 • w przypadku Komponentu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenia badań naukowych;
 • oświadczenia Wnioskodawcy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

UWAGA: do wniosku w systemie OSF należy dołączyć w formacie PDF wniosek, który uzyskał finansowanie w programie NAWA Profesura NAWA 2022  . Informacje podane w formularzu w zakładkach OSF muszą być tożsame z danymi we wniosku złożonym do NAWA, a także uwzględniać ewentualne rekomendacje Zespołu oceniającego wnioski w tym konkursie w zakresie kosztorysu.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku;
 3. pobrać ostateczną wersję wniosku, przekazać do podpisania osobie upoważnionej do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą i dołączyć podpisany wniosek do systemu OSF;
 4. wysłać wniosek w systemie OSF do Narodowego Centrum Nauki.

Wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

UWAGA: wniosek należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Po złożeniu wniosku do NCN:

 1. przeprowadzona zostanie jego ocena formalna;
 2. w przypadku błędów formalnych, Wnioskodawca zostanie wezwany do wprowadzenia odpowiednich zmian i przesłania ponownie wniosku do NCN, który zostanie poddany kolejnej ocenie formalnej;
 3. po przeprowadzeniu oceny formalnej zostanie wydana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków na finansowanie Komponentu badawczego;
 4. w przypadku gdy dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN przyznająca środki finansowane na realizację Komponentu stała się ostateczna jest późniejszy niż dzień rozpoczęcia realizacji projektu, dniem rozpoczęcia realizacji Komponentu jest dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

UWAGA: w Naborze nie jest podpisywana umowa. Zasady finansowania i realizacji Komponentu badawczego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią. Wnioskodawca akceptuje warunki umowy poprzez złożenie wniosku. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.