14 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (z Dz.U. 2018, poz. 947, ze zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 108/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 3 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 • Wnioski w konkursie SONATINA są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Kierownik projektu: osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r.

Czas trwania: 24 lub 36 miesięcy

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
  • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze określonymi stawkami.

Do konkursu SONATINA 3 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Kryteria oceny wniosków:

 • spełnianie kryterium badań naukowych,
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN,
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji,
 • nowatorski charakter projektu badawczego,
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej,
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań,
 • ocenę możliwości realizacji projektu badawczego,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego,
 • sposób przygotowania wniosku.

Sposób oceny: 2-stopniowa ocena. I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – ocena przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych oraz rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Harmonogram konkursu

 • 14 grudnia 2018 r. - otwarcie naboru wniosków, 
 • 15 marca 2019 r. - zakończenie naboru wniosków,
 • wrzesień 2019 r. - rozstrzygnięcie konkursu.

SONATINA 3 – dokumentacja konkursowa:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 3 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu SONATINA 3 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 3 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie SONATINA 3 – tekst
 5. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 6. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATINA (wyciąg z załącznika nr 1/III do Regulaminu) – tekst
 7. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (wyciąg z załącznika nr 2 do Regulaminu) – tekst
 8. Panele NCN – tekst
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 10. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 11. Zasady występowania pomocy publicznej – tekst

SONATINA 3 – najważniejsze zmiany

 • W dniu 5 lipca 2018 r. Rada NCN przyjęła nowy podział paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin) stanowiący załącznik do uchwały Rady NCN nr 66/2018. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionym podziałem – tekst.
 • Zmianie uległa kwota na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą z 9 000 zł na 12 000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej oraz informacjami dla wnioskodawców


SONATINA 3 - wzór umowy


Kontakt: