Kod CSS i JS

15 grudnia 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dołączoną do ogłoszenia.

WAŻNE! Począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

WAŻNE! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 8, może wystąpić podmiot określony w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), zwany dalej wnioskodawcą, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 )
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13a. Prezes Głównego Urzędu Miar;

 1. osoba fizyczna.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie dwa poniższe warunki:

 • posiadająca stopień doktora nadany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w uchwale.

oraz

 • dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w tym konkursie?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu.

Przypominamy, że kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne.

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 26 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Na jaki okres można zaplanować projekt?

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Na jaki okres należy zaplanować staż zagraniczny?

Staż zagraniczny może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań oraz oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie SONATINA 8 nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą m.in.:

 • wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu;
 • koszty obowiązkowego stażu zagranicznego kierownika projektu;
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu, tzw. wynagrodzenia dodatkowe;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (dotyczy kosztów innych niż obowiązkowy staż zagraniczny);
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;

oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

W kosztorysie projektu nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

WAŻNE! Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Podmiot jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% kwoty środków finansowych wynikających z faktycznie naliczonych w projekcie pozostałych kosztów pośrednich.

W ramach konkursu SONATINA 8 należy zaplanować środki na następujące cele:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z regulaminem;
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, który uwzględnia:

a) koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu, w zryczałtowanej kwocie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,

 • 12 tys. zł na każdy miesiąc realizacji stażu;
 • 3 tys. zł na każdy miesiąc pobytu w miejscu realizacji stażu:

(i) niepełnoletniego dziecka, dla którego kierownik projektu jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub

(ii) opiekuna kierownika projektu, o ile kierownik projektu posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

b) koszty podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie w wysokości:

 • od 1 tys. zł do 10 tys. zł, w zależności od odległości między podmiotem realizującym projekt a ośrodkiem naukowym będącym miejscem realizacji stażu,

Zwracamy uwagę, że w ramach puli wynagrodzeń etatowych można zaplanować wyłącznie zatrudnienie kierownika projektu. W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia etatowego dla osoby na stanowisku post-doc, badacza (senior researcher) i osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym.

W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich.

W ramach wynagrodzeń dodatkowych można natomiast zaplanować wynagrodzenia dla studentów i doktorantów.

WAŻNE! W ramach kosztów bezpośrednich nie można zaplanować wydatków związanych z Open Access w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu NCN.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jakie elementy zawiera wniosek?

Dokładny opis elementów wniosku znajduje się w §6 załącznika do uchwały nr 104/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Formularz wniosku można znaleźć tutaj.

WAŻNE! Począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na etapie oceny merytorycznej.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

W etapie I oceny dokonuje Zespół Ekspertów powoływany przez NCN. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu. Każdy wniosek najpierw oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów (tzw. wnioski interdyscyplinarne).

Następnie, podczas pierwszego posiedzenia Zespół Ekspertów omawia wszystkie wnioski i ustala listę wniosków skierowanych do II etapu oceny.

W etapie II oceny, wniosek kierowany jest do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują indywidualne opinie na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach, z wyłączeniem skróconego opisu projektu. Po otrzymaniu tych recenzji przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu. Kierownicy wniosków, które przeszły do II etapu oceny merytorycznej, otrzymują wszystkie recenzje swoich wniosków na minimum 7 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w etapie II oceny merytorycznej przeprowadzona jest w języku polskim lub angielskim. Przewidywany termin rozmów to lipiec 2024 r. Dokładny termin i godzina rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu podawana jest kierownikowi projektu minimum 14 dni przed planowanym terminem tej rozmowy.

Zespół Ekspertów na podstawie indywidualnych opinii Ekspertów i Recenzentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem projektu przez Zespół Ekspertów, ustala ostateczną ocenę wniosku oraz listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez Zespoły Ekspertów oraz w filmie instruktażowym.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące elementy:

 1. spełnienie kryterium badań naukowych
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocena możliwości realizacji planowanych badań;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego;
 9. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie SONATINA.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły Ekspertów powoływane są na daną edycję konkursu. Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2024 r.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych, czyli takich, które publikują zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły dostępne w ramach płatnej subskrypcji) pod warunkiem, że Version of Record (VoR, czyli wersja manuskryptu opublikowana w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma, inaczej zwana również wersją opublikowaną lub pdf-em wydawcy) lub Author Accepted Manuscript (AAM; czyli wersja ostateczna manusykryptu, stworzona przez autora, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo, inaczej zwana również post printem lub zaakceptowanym manuskryptem autora) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry) oraz w czasopismach transformacyjnych (czyli takich, których wydawcy wyrazili wolę transformacji części lub całości treści tych czasopism z modelu subskrypcji do otwartego dostępu. Aktualna lista czasopism, którym przyznano status czasopisma transformującego jest tutaj). Czasopisma transformacyjne muszą spełniać kryteria, które znajdują się w wytycznych dotyczących wdrożenia Planu S i umożliwić autorom publikowanie ich oryginalnych artykułów naukowych w otwartym dostępie.

Ważne! Ta ścieżka publikacyjna obowiązuje tylko, gdy praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access.

W umowach grantowych zawieranych po 1 stycznia 2021 roku dane będące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektów finansowanych przez NCN powinny być rzetelnie udokumentowane w sposób spełniający zasady maszynowego lub manualnego wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego użycia (tzw. FAIR Data). Tam gdzie to możliwe, dane te powinny być udostępniane w repozytorium, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain CC0 (która przekazuje dane do domeny publicznej, a autor na jej mocy zrzeka się praw do danych wynikających z prawa autorskiego, jednak w zakresie dozwolonym przez prawo danego kraju; licencja nie wpływa na prawa z patentu, czy też prawa do wizerunku lub prywatności). Należy zastosować standardy cytowania danych zawarte w Declaration of Data Citation Principles by FORCE 11 oraz na zasadach zawartych w TOP Guidelines. Metadane opisujące zestaw danych muszą spełniać wytyczne OpenAIRE.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie SONATINA 8, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 1. uchwałą w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA;
 2. wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie OSF;
 3. regulaminem finansowania projektów NCN;
 1. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 2. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 24 czy 36 miesięcy;
 3. zdecydować w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać: od 3 do 6 miesięcy, zaplanowany w pełnych miesiącach;
 4. pozyskać dokument [w języku angielskim] potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (wg wzoru podanego w systemie OSF „Zgoda na staż”);
 5. przygotować dokument potwierdzający nadanie kierownikowi projektu stopnia doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia (nie późniejszy niż 30 czerwca 2024 roku);
 6. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 7. przygotować:

a) w języku polskim:

b) w języku angielskim:

 • streszczenie projektu badawczego,
 • popularnonaukowe streszczenie projektu (1 strona A4),
 • plan badań przedstawiający zadania badawcze,
 • opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron A4) i szczegółowy (do 15 stron A4), (do limitu stron nie wlicza się spis literatury),
 • informacje o zespole badawczym, w tym dotyczące kierownika projektu, dla których zakres został przedstawiony szczegółowo w ogłoszeniu
 • informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem tego wyboru (do 2 stron A4),
 • dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu,
 • kosztorys projektu,
 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerem zagranicznym, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy,
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego,
 • informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk,
 • w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań,
 • w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie,
 • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy kierownika projektu oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie i realizację projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN:

 1. Warunki konkursu SONATINA
 2. Regulamin finansowania projektów NCN
 3. Panele NCN
 4. Koszty w projektach NCN
 5. Wzór formularza wniosku
 6. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA
 7. Wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego w ramach konkursu SONATINA
 8. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów)
 9. Pomoc publiczna
 10. Wytyczne dla wnioskodawców – uzupełnianie wniosku w systemie OSF
 11. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 13. Instrukcja: polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 14. Polityka NCN dotycząca Otwartego Dostępu do publikacji ze zmianami .
 15. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 16. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły Ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołania od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Uchwała Rady NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki