Konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze

16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 93/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych (1):
   1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
   2. Nauki Ścisłe i Techniczne;
   3. Nauki o Życiu,

   może wystąpić jednostka naukowa (2) bądź konsorcjum naukowe (3), zwane dalej „wnioskodawcą” (4).

  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2004-2013) przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
  3. W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
   1. w porozumieniu (5) o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
   2. w umowie (6) o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
  4. Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych.
  5. Łączna liczba kierowników (7) i partnerów w międzydziedzinowym projekcie badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
  6. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
  7. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
  8. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  9. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).
  10. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 7 mln zł.
  11. Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc” (8)).
  12. Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów (9) w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z 3 czerwca 2013 r.
  13. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji, które należy zawrzeć we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 17 marca 2014 roku. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  3. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 17 marca 2014 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SYMFONIA 2”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
  4. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 4. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi;
   3. spełnienie kryterium badań naukowych;
   4. dorobek naukowy wykonawców projektu, w tym:
    1. dorobek kierownika projektu, w tym: publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wykonanie innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę.
    2. osiągnięcia naukowe kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu;
   5. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu;
   6. dobór partnerów;
   7. możliwość realizacji projektu;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. wpływ realizacji projektu na rozwój nauki;
   10. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17 września 2014 r.

 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i kierownikiem projektu.
  5. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o finansowanie i realizację projektu, zawierający jego plan badań i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu.
 7. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 2 w kwocie 30 mln zł.

Odnośniki

(1) Obszary badawcze uwzględniają dyscypliny i grupy dyscyplin ujęte w wykazie paneli NCN zatwierdzonym przez Radę NCN. Wykaz wszystkich aktualnych paneli znajduje się w załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 89/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

(2) Jednostka naukowa - prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), w ramach której prowadzą działalność zespoły naukowe, zamierzające wziąć udział w realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, które zawarły porozumienie w formie pisemnej, którego przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego. W przypadku jednostki wymienionej w art. 2 pkt 9 lit a) - d), która nie posiada osobowości prawnej, przez jednostkę naukową należy rozumieć osobę prawną, w której skład ona wchodzi.

(3) Konsorcjum naukowe - grupa co najmniej dwóch i nie więcej niż czterech jednostek naukowych, w rozumieniu wskazanym w przypisie nr 2, w skład których wchodzą zespoły naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe jakim jest realizacja międzydziedzinowego projektu badawczego. Konsorcjum naukowe tworzy się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami naukowymi, której przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego.

(4) W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

(5) Porozumienie, o którym mowa w przypisie nr 2.

(6) Umowa o której mowa w przypisie nr 3.

(7) Przez kierownika rozumiemy kierownika projektu oraz kierowników zespołów naukowych wymienionych w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, bądź umowie o utworzeniu konsorcjum, o których mowa w pkt. 2.3 niniejszej uchwały.

(8) Przez stanowisko pracy typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

(9) Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.