Kod CSS i JS

15 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA).

Kraje uczestniczące w konkursie:

Brazylia FAPESP: São Paulo Research Foundation
Chorwacja HRZZ: Croatian Science Foundation
Francja ANR: French National Research Agency
Kanada

FRQSC: Fonds de recherche du Québec – Société et culture

SSHRC: Social Sciences and Humanities Research Council

Polska NCN: Narodowe Centrum Nauki 
Republika Południowej Afryki NRF: National Research Foundation
Stany Zjednoczone

NEH: National Endowment for the Humanities

NSF: National Science Foundation

Szwajcaria SNSF: Swiss National Science Foundation
Wielka Brytania

UKRI-AHRC: UK Research and Innovation – Arts and Humanities Research Council

UKRI-ESRC: UK Research and Innovation – Economic and Social Research Council

 

Proces składania wniosków:

Ważne! Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (Full Proposal), poprzedzone wypełnieniem obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursowym na stronie sieci T-AP.

 • Poziom międzynarodowy:
  • obowiązkowy formularz Notice of Intent to apply (NOI): formularz wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP Lider projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w terminie do 29 września 2023 r. WAŻNE: złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski, dla których nie zostanie złożony NOI, nie będą rozpatrywane.
  • wniosek pełny (Full Proposal): wniosek pełny przygotowuje polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi, w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (system SAGe).
 • Poziom krajowy:
  • polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, w terminie do 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 29 września 2023 r.,
 • Termin składania wniosków pełnych (Full Proposal): 6 listopada 2023 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13 listopada 2023 r., 15:00 (CET)
 • Wyniki konkursu: lipiec – sierpień 2024 r. (TBC)
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: wrzesień 2024 r. (TBC)

W konkursie sieci T-AP DGT Call 2023 polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowalnych planowanych przez polskie zespoły badawcze znajdują się w uchwale Rady NCN.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5259 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z:

Badaczki i badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, czyli:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796, ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 poz. 498);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098)

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 poz. 498);
 5. centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13a. Prezes Głównego Urzędu Miar;

 1. osoba fizyczna;
 2. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Ważne! Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Wzór porozumienia o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Ograniczenia w występowaniu z wnioskiem krajowym opisane są szczegółowo w rozdziale IV warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 32/2023 Rady NCN z dnia 16 marca 2023 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu mogą być składane projekty, obejmujące co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

Democracy, Governance and Trust

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu oraz dokumentacji konkursowej dostępnych na stronie sieci Trans-Atlantic Platform.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o NCN.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jakie są rodzaje stanowisk dla członków zespołu badawczego?

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO.

Ważne! Na stanowisku post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. Osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu.

Doktorant, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu.

Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu poszczególnych członków zespołu badawczego podlega ocenie międzynarodowego zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Zarówno we wniosku pełnym (Full Proposal) jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu oraz zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO.

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie została określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym w PLN i EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5259 PLN.

Budżet projektu (koszty kwalifikowalne) składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu;
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc,
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów,
 • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych;
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO.

Ważne! Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośredniew wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Ważne! Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłącznie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO

Ważne! Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres przemyslaw.puchala@ncn.gov.pl w terminie do 20 października 2023 r.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Złożone wnioski wspólne (Full Proposal) podlegają ocenie formalnej, przeprowadzanej przez Sekretariat konkursu oraz krajowe agencje biorące udział w konkursie sieci Trans-Atlantic Platform.

Wnioski poprawne formalnie będą najpierw oceniane indywidualnie przez ekspertów. Następnie panel(e) ekspertów (Expert Panel(s)) powołany(e) przez Sekretariat konkursu oraz krajowe agencje uczestniczące w konkursie, dokonają oceny merytorycznej – na podstawie treści wniosków oraz indywidualnych ocen ekspertów. W oparciu o rekomendacje panelu ekspertów, reprezentanci agencji biorących udział w konkursie (Funders Forum) tworzą listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania.

Wnioskodawcy z Polski na etapie Full Proposal są zobowiązani do złożenia za pośrednictwem systemu OSF tzw. wniosków krajowych. Wnioski te podlegają wyłącznie ocenie formalnej w NCN, której dokonują koordynatorzy dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienia wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej opublikowanej przez T-AP oraz uchwale nr 32/2023 Rady NCN z dnia 16 marca 2023 r., w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem do ww. uchwały, tj. „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

Ważne! Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne i tożsame.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne (Full Proposals). Oceny merytorycznej dokonuje panel ekspertów (Expert Panel) wybieranych przez agencje biorące udział w konkursie DGT sieci Trans-Atlantic Platform.

Polityka Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu DGT Call 2023 sieci Trans-Atlantic Platform nastąpi w lipcu – sierpniu 2024 r. W pierwszej kolejności o wynikach konkursu informowani są Liderzy projektów (Lead Principal Investigators). Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie T-AP DGT Call 2023, należy zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową, w szczególności z:

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku); w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 2. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 3. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
 4. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 5. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 6. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej - należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci Trans-Atlantic Platform.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znajdują się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 32/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Dokumentacja konkursowa

Sieć TRANS-ATLANTIC PLATFORM:

Dokumentacja konkursowa obowiązująca wszystkich wnioskodawców jest dostępna na stronie sieci Trans-Atlantic Platform.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 3. Wzór formularza wniosku krajowego
 4. Wytyczne dla wnioskodawców do wypełniania wniosków krajowych w systemie OSF
 5. Procedura składania wniosków krajowych w systemie OSF
 6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 8. Pomoc publiczna
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 11. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji wraz ze zmianami
 12. Instrukcja: polityka otwartego dostępu do publikacji
 13. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 14. Stanowisko NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Dokumenty dotyczące oceny wniosków

 1. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 2. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy (Wzór obowiązujący laureatów poprzedniego konkursu typu Era-Net ogłoszonego przez NCN – wersja poglądowa, która może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z NCN)
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki