Konkurs UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

UWERTURA 1- ogłoszenie konkursowe

UWERTURA 2 - ogłoszenie konkursowe


UWERTURA to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskami o finansowanie staży dla osób wskazanych we wnioskach, mogą występować polskie jednostki naukowe tj.: uczelnie wyższe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe.
 1. Staż może być realizowany przez osoby, które:
 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej,
 • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
 • nie są laureatami konkursu ERC,
 • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:
 • przedstawi opis projektu badawczego, z którym osoba przewidziana na staż wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC,
 • zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC,
 • wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na staż osoby wskazanej we wniosku,
 • zobowiąże osobę przewidzianą na staż do wystąpienia, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN.

Formy finansowania:

 1. Jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku, w tym na pokrycie kosztów pobytu (15 000 zł/miesiąc) oraz kosztów podróży (od 1000 zł do 10 000 zł).
 1. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia przez osobę realizującą staż, wniosku o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.

Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl.

Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Przy ocenie wniosków w konkursie uwzględnia się:
 • osiągnięcia naukowe osoby przewidzianej na staż,
 • ocenę poziomu badań lub zadań przewidzianych do realizacji w projekcie badawczym planowanym do złożenia w konkursie ERC, w tym nowatorski charakter problemu naukowego, wpływ na rozwój dyscypliny naukowej oraz ocenę możliwości realizacji proponowanych badań,
 • trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem realizacji stażu.
 1. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN, natomiast oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów (wybierane przez Radę NCN) i eksperci zewnętrzni (wskazani przez Dyrektora NCN).
 1. Ocena merytoryczna wniosków przebiega w dwóch etapach:
 • Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez dwóch członków Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski z najwyższych pozycji kwalifikacyjnej listy rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na konkurs.

 • Etap II – ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez ekspertów niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie oraz przeprowadzeniu przez członków Zespołu Ekspertów rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim z osobą przewidzianą na staż. Następnie członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na podstawie wszystkich indywidualnych ocen, wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.

Finansowanie:

Środki finansowe na realizację staży, zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, przyznawane są jednostce naukowej w drodze decyzji Dyrektora NCN, od której przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Rozliczanie:

Warunkiem rozliczenia stażu jest złożenie wniosku o grant ERC.

Postanowienia uzupełniające:

Finansowanie stażu w ramach konkursu UWERTURA może być przyznane danej osobie tylko raz.

Nakłady finansowe:

Rada NCN ustala nakład konkursu UWERTURA w wysokości 5 mln zł.


UWERTURA 2

OGŁOSZENIE KONKURSU: 15 grudnia 2017 r.

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW: 15 marca 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  do 15 września 2018 r.


KONTAKT:

dr Ewelina Szymańska-Skolimowska

tel. +48 12 341 9155