Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA III oraz CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) tworzącego sieć typu ERA-NET Cofund, w której skład wchodzą agencje finansujące badania naukowe.

Celem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

Konkursy

CHIST-ERA Call 2023 (w trakcie oceny)

CHIST-ERA Call 2022 (zamknięty)

CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software: CHIST-ERA ORD Call (zamknięty)

Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS); Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM) (zamknięty)

Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions; Towards Sustainable ICT (zamknięty)

Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence; Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (zamknięty)

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach konkursu można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z następujących obszarów tematycznych:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Treść ogłoszenia

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja (temat 1), Turcja, Węgry, Wielka Brytania (temat 1), Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu: CHIST-ERA;
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

 • I ETAP: 14 lutego 2020 r. (17:00 CET) - termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. short proposals)
 • II ETAP: 2 lipca 2020 r. (17:00 CET) - termin składania wniosków pełnych (tzw. full proposals)

Poziom krajowy

 • 9 lipca 2020 r. - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym)

Wyniki konkursu

 • październik 2020 - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
 • przełom 2020/2021 - rozpoczęcie realizacji projektów

W konkursie CHIST-ERA  Call 2019 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI); Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN) (rozstrzygnięty)

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
 • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Elektroniczny system składania wniosków (ESS) w konkursie CHIST-ERA Call 2018 będzie dostępny na stronie programu: http://www.chistera.eu/.  

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania**.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ACAI)
**tylko w obrębie drugiego tematu konkursu (SDCDN)

Dokumentacja konkursowa:


HARMONOGRAM KONKURSU:

 • Termin składania pre-proposals: 15 stycznia 2019 r.; godz. 17.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: marzec 2019r.
 • Termin składania full proposals: maj 2019 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych, udostępnionego na stronie http://www.chistera.eu/node/add/call-2018-eoi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 89/2018 z dnia 11 października 2018r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal). Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR= 4,2024 PLN.
 6. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR); Big data and process modelling for smart industry (BDSI) (zamknięty)

Wyniki konkursu

W konkursie wyłoniono 14 przedsięwzięć badawczych o łącznym budżecie przekraczającym 12 milionów euro w ramach tematów:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility
 • Big data and process modelling for smart industry

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

 • PACMEL: Wsparcie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń – projekt będzie koordynowany przez dr hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepę (lider międzynarodowego konsorcjum) z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz realizowany w międzynarodowym konsorcjum z udziałem partnerów z Hiszpanii i Włoch.
 • BIG-SMART-LOG: Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki – projekt będzie realizowany z udziałem dr Pawła Karczmarka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Grecji, Rumunii i Turcji.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie CHIST-ERA Call 2017


Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Elektroniczny system składania wniosków (ESS) w konkursie CHIST-ERA Call 2017 jest dostępny na stronie: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1198

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja**, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)

**tylko w obrębie drugiego tematu konkursu (BDSI)


Dokumentacja konkursowa:


HARMONOGRAM KONKURSU:

 • Termin składania pre-proposals: 11 stycznia 2018r.; godz. 17.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: marzec 2018r.
 • Termin składania full proposals: 15 maja 2018 r.; godz. 17.00 CET
 • Wyniki konkursu: październik 2018 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych, udostępnionego na stronie http://www.chistera.eu/call-2017-eoi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal) polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 czerwca 2017 r.: 1 EUR= 4,2071 PLN.

Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS); Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU) (zamknięty)

Wyniki konkursu

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS),
 • Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z 3 krajów należących sieci CHIST-ERA.  

Czas trwania projektów: 24 miesiące lub 36 miesięcy

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2017, godz. 17.00 czasu środokowoeuropejskiego

Wyniki konkursu: lipiec 2017

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.chistera.eu/call-2016-announcement.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO, por. Uchwała Rady NCN nr 56/16 wraz z załącznikiem). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Budżet polskiej części projektu podany w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR=4,3122)
 1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie CHIST-ERA, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
 2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum (por. UNISONO – s. 2: Rozdział IV, § 8 oraz s. 9: przypis 16). Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2.1 powyższego dokumentu, stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
 3. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT); Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS) (zamknięty)

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku UNISONO wraz z załącznikami do dnia 13 stycznia 2016 r.,  za pośrednictwem systemu OSF

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. CHIST-ERA Call 2015 Announcement
 2. CHIST-ERA Call 2015 Eligibility Requirements
 3. CHIST-ERA Call 2015 Proposal Form
 4. CHIST-ERA Call 2015 Financial Template
 5. CHIST-ERA Call 2015 Leaflet

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2014-announcement.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR= 4,2153 PLN).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2015-announcement

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS); Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU) (zamknięty)

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami do dnia 20 stycznia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO).

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. CHIST-ERA Call 2014 Anouncement
 2. CHIST-ERA Call 2014 Eligibility Requirements
 3. CHIST-ERA Call 2014 Proposal Form
 4. CHIST-ERA Call 2014 Financial Template
 5. CHIST-ERA Call 2014 Leaflet

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2014-announcement.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool (http://www.chistera.eu/node/add/call-2014-eoi) pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii

Kierownik polskiej części projektu: dr Mikołaj Leszczuk (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Partnerzy: Kamel Smaïli – koordynator projektu (University of Lorraine, Francja), prof. Begoña García Zapirain (DEUSTO, Hiszpania), prof. Juan-Manual Torres-Moreno (University of Avignon, Francja)

Adaptive Machines in Complex Environments; Heterogeneous Distributed Computing (zamknięty)

Tematyka konkursu:

 • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE) 
 • Heterogeneous Distributed Computing (HDC)

(w trakcie oceny)

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w programie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 21 stycznia 2014 r.

Wyniki: wrzesień 2014 r.

Dokumentacja konkursowa:

Call Announcement

Proposal Form

Eligibility Requirements

Financial Template

Leaflet

Szczegółowe informacje: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie

Koordynator projektu (kierownik polskiej części projektu): dr hab. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski)

Partnerzy: dr Costas Bekas (IBM Research Lab, Szwajcaria), prof. Dimitrios Nikolopoulos (Queen’s University of Belfast, Irlandia), dr Buğra Gedik (Bilkent Üniversitesi, Turcja)

 


Kontakt


CHIST-ERA III otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 768977.

CHIST-ERA IV otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 857925.