ERA-CAPS (ERA-Net for Coordinating Action in Plant Sciences) jest siecią agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej roślin. Do obszarów priorytetowych wspieranych przez ERA-CAPS należą:

 • zdrowa i bezpieczna żywność,
 • produkty pochodzenia roślinnego – związki chemiczne i energia,
 • zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i krajobraz.

Projekty badawcze finansowane przez ERA-CAPS: http://www.eracaps.org/joint-calls/era-caps-funded-projects.  

ERA-CAPS (zamknięty)

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin.

Zespoły ubiegające się o grant powinny składać się z grup badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów, z których przynajmniej dwa są krajami partnerskimi sieci ERA-CAPS.

Kraje partnerskie sieci ERA-CAPS:

Austria, Belgia*, Francja, Niemcy, Polska, Serbia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria*, Wielka Brytania

(*Belgia i Szwajcaria nie uczestniczą w temacie konkursowym dotyczącym baz danych)

Harmonogram konkursu:

 • Termin zgłaszania wniosków skróconych: 28 września 2016 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
 • Zaproszenie do złożenia wniosków pełnych: 7 stycznia 2017 r.,
 • Termin zgłaszania wniosków pełnych: 31 marca 2017 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
 • Wyniki konkursu: jesień 2017 r.,
 • Start projektów: wiosna 2018 r.

Dokumentacja konkursowa

Prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi NCN: National Annex Poland -NCN- 3rd ERA-CAPS Call.

Dodatkowe informacje:

 1. Na etapie składania pełnych wniosków polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie ERA-CAPS (s. 6-13), zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO). Kurs Euro: 1 EUR=4,3440 PLN
 2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum (por. UNISONO – s. 2: Rozdział IV, § 8 i s. 9: przypis 16).

Wyniki konkursu


Kontakt:

Alicja Dyląg, tel. +48 532 086 494


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego na podstawie umowy Nr 291864.