JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) jest międzynarodową inicjatywą), która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Cel sieci JPND stanowi zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo.

W ramach programu JPND wspierane są badania nad następującymi chorobami neurozwyrodnieniowymi:

 1. chorobą Alzheimera oraz innymi demencjami,
 2. chorobę Parkinsona oraz związanymi z nią dolegliwościami,
 3. chorobami prionowymi,
 4. stwardnieniem zanikowym bocznym,
 5. chorobą Huntingtona,
 6. ataksją rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowym zanikiem mięśni.

Najważniejszym założeniem JPND jest inspirowanie międzynarodowych badań, które umożliwią wczesne wykrycie objawów chorób neurozwyrodenieniowych oraz pozwolą na opracowanie odpowiednich form terapii dla osób dotkniętych tymi chorobami. Konsorcjum ogłasza konkursy na międzynarodowe projekty realizowane wspólnie przez zespoły badawcze pochodzące z co najmniej trzech krajów należących do sieci.

Konkursy

Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases (w trakcie oceny)

Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases (zamknięty)

Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions (zamknięty)

Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wynosi ok. 30 milionów euro.

Choroby neurozwyrodnieniowe to choroby o charakterze wyniszczającym, nadal w dużej mierze nieuleczalne. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem w zakresie przyczyn powstawania, mechanizmów oraz objawów klinicznych. Zróżnicowanie to stanowi poważną przeszkodę w poszukiwaniu nowych działań medycznych np. leczenia lub zoptymalizowanego podejścia do opieki. Stąd też leczenie jednej ścieżki choroby może okazać się nieprzydatne dla wszystkich pacjentów mających odpowiednie objawy chorobowe. Dlatego też zrozumienie tego zróżnicowania jest jednym z największych wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Sieć JPND postanowiła tym razem skupić się na medycynie precyzyjnej, która ma na celu dokładne określenie elementów odpowiedzialnych za patologię w danym przypadku i w określonym momencie choroby. Jest to nowe podejście stosowane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób, w którym uwzględniona została indywidualna zmienność w obrębie genów, cech biologicznych/molekularnych, jak również czynniki takie jak środowisko i styl życia.

W związku z tym konkurs dotyczy medycyny precyzyjnej w następujących obszarach badawczych:

 • diagnostyce (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych zbiorów danych),
 • profilaktyce (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych i badań klinicznych),
 • opiece (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, obrazowanie, dane na temat stylu życia). 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Wielka Brytania i Włochy.


HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Następnie, najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

 • Termin składania pre-proposals: 12 marca 2019 r., godz. 15.00 CET
 • Termin składania full proposals: 25 czerwca 2019 r., godz. 15.00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych UNISONO do systemu ZSUN/OSF: 2 lipca 2019 r., godz. 23.59 CET.
 • Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy


Dokumentacja konkursowa:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konkursu:

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 118/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 3. W terminie do 7 dni od złożenia wniosku pełnego (tzw. full proposal), tj. do dnia 2 lipca 2019r., polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 4. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 6. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 lutego 2018 r.: 1 EUR= 4,1733 PLN.
 7. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Wyniki konkursu

Z radością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research), finansującą badania naukowe z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. W konkursie złożonych zostało 180 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 29,3 mln euro otrzymało 18 projektów.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie

Program JPco-fuND 2 otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020”.

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

 1. NMJ-on-a-Chip: Wysokoprzepustowy system hodowli ludzkich komórek do badania chorób neuronów motorycznych. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji, Holandii, Izraela, Niemiec i Włoch.
 2. OligoFIT: Badania skoncentrowane na oligomerach i zindywidualizowane terapie ukierunkowane na zaburzenia neurodegeneracyjne. Kierownik polskiego zespołu: dr Piotr Hańczyc, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Danii, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Łotwy.
 3. Gums&Brains: Rola paradontozy i zakażenie P.gingivalis na powstawanie i postęp choroby Alzheimera. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Jan Stanisław Potempa (koordynator całego projektu międzynarodowego), Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Czech, Danii, Niemiec i Norwegii.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


European research projects for cross-disease analysis of pathways related to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Temat konkursu: Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Ideą konkursu  jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych schorzeń chronicznych. Badania te mogą się przyczynić do ujawnienia wspólnych oraz różnicujących mechanizmów leżących u podłoża tych chorób, a także dzięki analizom wykraczającym poza tradycyjne podziały kliniczne poszerzyć naszą wiedzę o patofizjologicznych mechanizmach badanych schorzeń.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 1. chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 2. chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 3. choroby prionowe,
 4. stwardnienie zanikowe boczne,
 5. chorobę Huntingtona,
 6. ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowy zanik mięśni.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3, lecz nie więcej niż sześciu, grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Turcja

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 300 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków skróconych: 18th of February 2014

Termin składania pełnych wniosków: 23rd of June 2014

Wyniki: październik 2014 r.                  

Dokumentacja konkursowa:

Call text

Country-specific details

FAQ

Szczegółowe informacje

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Identyfikacja i strukturalne scharakteryzowanie pierwotnych cytotoksycznych konformerów kaskady amyloidogenicznej: idealne cele badań w prewencji, diagnostyce i terapeutyce neurodegeneracji

Kierownik polskiej części projektu:

 • prof. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN

Partnerzy:

 • dr Mariano Carrión-Vázquez – koordynator projektu, (CSIC, Hiszpania),
 • dr Damien Thompson (University of Limerick, Irlandia).

Kontakt:

dr Laura Bandura-Morgan, laura.bandura-morgan@nvn.gov.pl, tel. 12 341 9163

Malwina Jabczuga-Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997

 

The identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Temat konkursu: Identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Ideą konkursu było wsparcie nowatorskich, interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów badawczych mających na celu rozwinięcie dotychczasowej wiedzy na temat chorób neurozwyrodnieniowych.

Tematyka konkursu obejmowała następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 1. chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 2. chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 3. choroby prionowe,
 4. stwardnienie zanikowe boczne,
 5. chorobę Huntingtona,
 6. ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowy zanik mięśni.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 19 marca 2013 r.

Wyniki: czerwiec 2013

Dokumentacja konkursowa:

National eligibility criteria

Call text

Frequently asked questions

Kontakt:

Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997

 

Kontakt


Program JPco-fuND2 otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020