Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.


Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Etap drugi:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 3 marca 2020 r.
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30 czerwca 2020 r.
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 7 lipca 2020 r.
 • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie JPND Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2916 PLN.


Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPND (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Wnioski w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN):

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
  • 5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 11. biblioteka naukowa;
 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);
 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1- 13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV §12-15 Warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały nr 131/2019 Rady NCN z dnia 12 grudnia 2019 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs „Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases” dotyczy  obszarów badawczych mających na celu rozwój nowych lub ulepszenie istniejących technologii mających zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Konkurs dotyczy dwóch grup technik:

Metod neuroobrazowania takich jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, pozytonowa tomografia emisyjna lub mikroskopia superrozdzielcza  czy  techniki obrazowania molekularnego, które przyniosły radykalną poprawę zrozumienia początku, rozwoju i postępu chorób neurodegeneracyjnych.

Metod stymulacji mózgu takich jak głęboka stymulacja mózgu, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, przezczaszkowa stymulacja prądem stałym lub  zoogniskowaną falą ultradźwiękową.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu JPND Call 2020. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO.

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2916 PLN.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 3 marca 2020 r. w celu wcześniejszej konsultacji. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje biorące udział w konkursie oraz sekretariat konkursu JPND Call 2020.

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Wnioski krajowe podlegają wyłącznie ocenie formalnej przez NCN, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz Uchwale nr 131/2019, w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem do ww. Uchwały, tj. „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”.

Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne. Oceny merytorycznej dokonuje zespół ekspertów wybrany wspólnie przez sieć JPND. Więcej informacji o ocenie wniosków dostępnych jest w ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej sieci JPND.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu JPND Call 2020 nastąpi w terminie określonym w dokumentacji konkursowej (grudzień 2020 r). W pierwszej kolejności, o wynikach konkursu informowani są koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN. 

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie sieci JPND.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w przedmiotowym konkursie znajdują się w załączniku do uchwały nr 131/2019 Rady NCN - UNISONO.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

Przydatne informacje

Na poziomie krajowym przed wysłaniem wniosku krajowego do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej - należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Dokumentacja konkursowa

Sieć JPND:

 1. Ogłoszenie konkursowe (sieć JPND)
 2. Formularz wniosku wstępnego (Pre-Proposal Template)
 3. Procedury konkursowe (Call procedures) wprowadzono zmiany 28.02.2020 r.
 4. Wymogi formalne poszczególnych państw (Country-specific information)

Narodowe Centrum Nauki

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 3. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego
 4. Porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów na rzecz realizacji projektu badawczego
 5. Zasady występowania pomocy publicznej
 6. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 7. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 8. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)
 10. Wzór formularza wniosku krajowego - zostanie opublikowany na etapie zaproszenia do złożenia wniosków wspólnych pełnych
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 12. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 13. Wzór umowy - zostanie opublikowany na etapie zaproszenia do złożenia wniosków wspólnych pełnych
 14. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 15. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN