pon., 16/03/2015 - 12:38

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

  1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich"
  2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

Przypominamy, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej