pon., 18/10/2021 - 13:22
Kod CSS i JS

Normy definiują nasze zachowania w społeczeństwie, wpływając na to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w konkretnej sytuacji. Zasady funkcjonowania mężczyzn i kobiet od najdawniejszych lat znacząco się od siebie różniły i choć w obecnych czasach postawy te się zmieniają, tradycyjne (często krzywdzące) podziały są wciąż trwałe i silnie zakorzenione.

Temat ten stał się przedmiotem badań dr hab. Igi Magdy. Badaczka będzie analizowała związki norm z decyzjami dotyczącymi uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy i opieką nad dziećmi. Wraz ze swoim zespołem, przyjrzy się gospodarstwom domowym i sprawdzi, czyje przekonania dotyczące ról męskich i kobiecych mają ważniejszą rolę w decyzjach dotyczących aktywności zawodowej kobiet czy urlopów rodzicielskich. Przeanalizuje również, w jakich sytuacjach kobiety i mężczyźni podejmują działania zgodne z deklarowanymi przez siebie normami, a kiedy działania te stoją z nimi w sprzeczności. W swoich badaniach prof. Magda dokona porównania międzynarodowego, aby sprawdzić, czy sprzeczności pomiędzy deklarowanymi postawami a działaniami są silniejsze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niż w krajach Europy Zachodniej. Badaczka na projekt pt. Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy otrzymała ponad 460 tys. zł.

Ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa są zagadnienia związane z tolerancją. Dr Aleksandra Świderska zbada podstawowe właściwości mowy nienawiści oraz jej wpływ na słuchaczy. Jej zespół stworzy bazę danych audio i opracuje cechy akustyczne, językowe i paralingwistyczne mowy nienawiści. Dr Świderska spodziewa się, że w formie nagrań będzie ona wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. Planuje przyjrzeć się aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników badania (np. aktywność skóry, serca, mózgu), która będzie reakcją na modyfikację treści stwierdzeń, sposobu ich prezentacji czy opcji odpowiedzi. Projekt „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej” otrzymał ponad 437 tys. zł.

Nad zjawiskiem tolerancji będzie pracował także dr hab. Maciej Ptaszyński w projekcie pt. „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)”. Badacz zastanowi się nad fenomenem tolerancji religijnej w kontekście historycznym. Obecnie uchodzi ona za jedno z najważniejszych osiągnięć epoki nowożytnej. Dotychczasowe badania ujmowały to pojęcie i zjawisko albo jako ideę rozwijaną przez intelektualistów, albo jako praktykę współżycia przedstawicieli różnych wyznań i religii na jednym terytorium. Celem projektu jest pokazanie nowego znaczenia tego fenomenu. Naukowcy chcą spojrzeć na zjawisko tolerancji jako efekt szeroko pojętych relacji dyplomatycznych i polityki łączącej polsko-litewską Rzeczpospolitą z Brandenburgią-Prusami w XVII-XVIII w. Zespół prof. Ptaszyńskiego zajmie się przemianami tego pojęcia i cechami „tolerancyjnego państwa”, sposobami tworzenia wizerunku tolerancyjnego państwa i propagowania tego wizerunku w sferze publicznej, a także społecznymi i politycznymi skutkami zdobycia tego miana. Badacz na realizację projektu otrzymał prawie 489 tys.zł.

W czwartej edycji konkursu BEETHOVEN CLASSIC piętnastu naukowców otrzymało ponad 10,2 mln zł na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Lista rankingowa konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4.

BEETHOVEN CLASSIC 4 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez polsko-niemieckie zespoły z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 3 i opiera się na współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadziły wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

W konkursie można było otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją polskiej części projektu.

Była to ostatnia edycja konkursu BEETHOVEN. Od 2021 r. program BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach nauki został zastąpiony programem Weave.

Informujemy również, że zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4. Przypominamy, że decyzje Dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.