pon., 23/05/2022 - 14:01
Kod CSS i JS

Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.

W tej edycji konkursu OPUS, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W przypadku konkursu SONATA 17 wskaźnik sukcesu wyniósł 20,98%.

Najwięcej projektów w rozstrzygniętych konkursach zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (ST) – aż 243 projekty o wartości ponad 294,3 mln zł. Finansowanie otrzymało także 196 projektów z obszaru nauk o życiu (NZ) o wartości niemal 345 mln zł oraz 150 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) na kwotę ponad 100,2 mln zł.

LISTY RANKINGOWE

Jedna problematyka – wiele punktów widzenia

W rozstrzygniętych konkursach naukowczynie i naukowcy zajmą się m.in. problematyką ochrony środowiska. W SONATA 17 w obszarze HS temat ten jest obecny w projekcie Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej prowadzonym przez dr Małgorzatę Kowalską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze NZ dr inż. Jacek Olchowik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie w projekcie Czego nie wiemy o lasach prywatnych? Monitorowanie różnorodności grzybów ektomykoryzowych w różnych systemach gospodarki leśnej w ujęciu metagenomicznym będzie badał poziom różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych, a także zróżnicowanie i kompozycję grzybów ECM w lasach prywatnych. W obszarze ST problemem zmian klimatycznych związanych z topnieniem lodowców zajmie się dr Oskar Głowacki z Instytutu Geofizyki PAN, prowadząc badania pt. Badania ablacji lodowców przez cielenie oraz typów cieleń poprzez nowatorskie połączenie metod akustycznych i optycznych.

Temat energii  w różnorodnych ujęciach będzie przedmiotem badań kilku laureatów konkursu OPUS 22. W obszarze HS dr hab. Sławomir Śmiech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będzie analizować problem ubóstwa energetycznego w Europie pod kątem jego profili, głębokości i dynamiki. Prof. dr hab. Dariusz Jakubas z Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze NZ zrealizuje projekt pt. Co naprawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku – rozmiar ofiary czy jego wartość energetyczna? W obszarze ST dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki będzie pracować nad systemem monitorowania stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych.

Wszystkie tematy badań realizowanych przez laureatki i laureatów konkursów OPUS 22 i SONATA 17 dostępne są na listach rankingowych.

Ocena wniosków

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe wniosków rekomendowanych do finansowania. Ostateczne decyzje o finansowaniu podejmuje dyrektor NCN.

Wnioski OPUS LAP były oceniane razem z pozostałymi wnioskami OPUS, przez te same zespoły ekspertów, jednak dodatkowo oceniano dorobek kierowników zagranicznych zespołów, wykonanie przez nich innych projektów badawczych oraz sprawdzano, czy wkład wszystkich zespołów w realizację projektu jest zrównoważony i komplementarny.

Listy rankingowe konkursu OPUS nie zawierają wniosków OPUS LAP rekomendowanych do finansowania przez zespoły ekspertów Narodowego Centrum Nauki, znajdujących się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie.

Pełna lista projektów OPUS i SONATA w pdf.

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22 i SONATA 17. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.