pt., 16/09/2022 - 10:21
Kod CSS i JS

Opublikowaliśmy piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wśród badań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m. in. działania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, które zajmują się tematyką medyczną od strony literaturoznawczej i kulturoznawczej. Dr Jacek Burski z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia. Przekładem terminologii medycznej w literaturze zajmie się zaś dr Wioleta Karwacka z Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowczyni otrzymała finansowanie na działanie naukowe pt. Wariantywność terminów medycznych w przekładzie - kwerenda i przegląd literatury.

W obszarze nauk o życiu wśród zwycięzców można odnaleźć działania, które koncentrują się ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dr Karolina Osowiecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmie się pozamedycznymi potrzebami pacjentów chorych na nowotwory w Polsce. Przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w oparciu o kwestionariusz ankietowy NEQ (Needs Evaluation Questionnaire). Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania z obszaru nauk ścisłych i technicznych również można odnaleźć tematykę medyczną, a naukowcy i naukowczynie starają się poszukiwać odpowiedzi na pytania o sposoby i skutki działania leków. Dr Marcin Skotnicki z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu podejmie się wyjaśnienia mechanizmu zwiększenia stabilności fizycznej wybranych modelowych substancji leczniczych w ich układach ko-amorficznych w ramach finansowania w konkursie MINIATURA 6.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:  31 działań o wartości 926 428,00 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 30 działań o wartości 1 218 145,00 zł
  • nauki o życiu: 55 działań o wartości 2 561 990,00 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na piątek liście rankingowej w konkursie MINIATURA 6 to ponad 4,7 mln zł.

Listy rankingowe MINIATURA 6

Lista rankingowa nr 5 w konkursie MINIATURA 6 (.pdf)

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. 

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie zakończył się 31 lipca 2022 r. o godz. 16.00.

Wysyłka decyzji

16 września 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w czerwcu 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.