Przejdź do:

1. Zakładka: JEDNOSTKA NAUKOWA

W sekcji Status wnioskodawcy system automatycznie wybiera status Osoba fizyczna.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Z wnioskami o finansowanie stypendium doktorskiego mogą wystąpić osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 września 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2016 r.

Formularz zostanie załadowany automatycznie.

W zakładce: Jednostka naukowa należy wpisać dane dotyczące jednostki, w której wnioskodawca prowadzi badania naukowe, ma wszczęty przewód doktorski lub zamierza otworzyć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2016 r., lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Należy pamiętać, że jednostką realizującą może być wyłącznie krajowy ośrodek naukowy.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl.

Jako jednostkę realizującą można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i w razie konieczności uzupełnić/zmodyfikować.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Po określeniu Jednostki naukowej sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Jednostka naukowa (poziom 1)
 • Jednostka naukowa (poziom 2)

Jednostka naukowa (poziom 1)

 1. Nazwa podmiotu: (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby: należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku: Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z „Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny: poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny: wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Dane kierownika jednostki: uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.
 6. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.

Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej nie dotyczy konkursu ETIUDA.

Jednostka naukowa (poziom 2):

W sekcji Jednostka naukowa (poziom 2) należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

B. Informacje ogólne

 1. Temat pracy doktorskiej: podany przy zakładaniu wniosku można edytować w trakcie przygotowania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, tekstu nie da się wkleić. Tytuł wniosku musi być zgodny z tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

  UWAGA: przycisk Edytuj w sekcji B otwiera okno edycji tematu pracy doktorskiej oraz okresu pobierania stypendium naukowego.

 2. Okres pobierania stypendium doktorskiego (w mies.): musi, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów ETIUDA 4, wynosić od 6 do 12 miesięcy.
 3. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: np. HS6; można go zmieniać, używając przycisku Wybierz.
 4. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).
 5. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego: rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.
 6. Liczba wykonawców projektu: to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej (promotor rozprawy oraz wnioskodawca) – rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.
 7. Planowane nakłady w zł: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

B1. Informacja o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego przez wnioskodawcę stażu

W oknie otwieranym pierwszym przyciskiem Edytuj należy wpisać:

 • nazwę zagranicznego ośrodka naukowego,
 • adres zagranicznego ośrodka naukowego,
 • imię i nazwisko opiekuna stażysty (należy podać dane osoby, która będzie sprawować faktyczną opiekę nad stażystą).

Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka.

Po wciśnięciu drugiego przycisku edytuj w sekcji B1, otwiera się edytor tekstowy. W tej zakładce należy skupić się przede wszystkim na aspektach wyróżniających ośrodek naukowego na tle innych ośrodków, jego specyfice i osiągnięciach naukowych.

3. Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Tekst krótkiego opisu prowadzonych badań, czyli streszczenia o objętości maksymalnie 1 strony zdefiniowanego maszynopisu wprowadza się w języku polskim. Formatowanie: rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy: boczne - 2 cm, dolne 1,5 cm.

Tekst należy załączyć w postaci pliku PDF w języku polskim poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

4. Zakładka: POPULARNONAUKOWY OPIS BADAŃ

Popularnonaukowy opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej należy załączyć w postaci pliku PDF w języku polskim poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik1 strona zdefiniowanego maszynopisu.

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w postaci popularnonaukowego opisu projektu po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe będą realizowane w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na stronie NCN-u.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

5. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

Wnioskodawca może uzasadnić w tej części wniosku, że planowane w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej badania spełniają kryterium badań podstawowych. Podane tu informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Tekst wpisuje się w edytorze, można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

6. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Wnioskodawca może przedstawić w tej zakładce informacje, czy wniosek był składany do Narodowego Centrum Nauki w poprzednich edycjach. W tym celu należy wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wymienić zarzuty sformułowane przez kspertów zarówno te z recenzji z etapu pierwszego, jak i z opinii po rozmowie kwalifikacyjnej oraz wyjaśnić, co zostało zmienione we wniosku składanym w bieżącej edycji (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami).

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

UWAGA: wprowadzenie zmian we wniosku nie gwarantuje finansowania w bieżącym konkursie. W każdej edycji wniosek jest rozpatrywany na nowo, na tle pozostałych wniosków.

7. Zakładka: WNIOSKODAWCA/PROMOTOR

Wnioskodawca:

Dane wnioskodawcy wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).

Ankietę dorobku naukowego wypełnia wyłącznie wnioskodawca, bowiem ocenie podlega tylko dorobek naukowy doktoranta.

 1. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne.
 2. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 3. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia dane jednostki wskazanej w sekcji: Jednostka naukowa.
 4. W oknie edycji danych osobowych wnioskodawcy należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
  • Czy wnioskodawca posiada stopień naukowy doktora?

   Odpowiedź: TAK lub NIE

  • Czy Pan/Pani posiada wszczęty przewód doktorski?

   Odpowiedź: TAK lub NIE

   W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowane pole Kopia uchwały Rady Wydziału lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy. Należy dołączyć skan dokumentu poświadczającego wszczęcie przewodu (przycisk Załącz plik). W zakładce OŚWIADCZENIA w pkt. 1 pojawi się natomiast zdanie: Oświadczam, że mój przewód doktorski został wszczęty dnia ??? w [nazwa jednostki]. Klikając w aktywny link dnia, należy podać datę z załączanego dokumentu.

   W przypadku odpowiedzi negatywnej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany tekst: Oświadczam, że planuję wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu ??? Przewód doktorski musi być wszczęty najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

 5. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Podanie aktualnego adresu do korespondencji jest bardzo istotne, gdyż w razie zakwalifikowania wnioskodawcy do II etapu oceny merytorycznej, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, zawiadomienie zostanie wysłane pocztą.
 6. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.

  Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych  ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

 7. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H:
  • dla paneli ST i NZ, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
  • dla paneli HS, jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection , Scopus lub z innego dostępnego źródła . W przypadku niemożności podania powyższych danych należy zaznaczyć N/A.
 8. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

  UWAGA: w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

  • Zakładka Przebieg kariery naukowej: wnioskodawca wpisuje nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra). Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).
  • Zakładka Dorobek naukowy: wnioskodawca wymienia wszystkie publikacje, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, z zaznaczeniem prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym. Należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji.

   W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

   Tytuły prac należy podać w języku oryginalnym.

  • Zakładka Dorobek naukowy – sztuka dotyczy tylko wniosków składanych w ramach paneli HS: W tym miejscu wnioskodawca powinien przedstawić wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).

   UWAGA: w zależności od reprezentowanej dyscypliny i zgromadzonego dorobku, wnioskodawca możne wypełnić obie zakładki: Dorobek naukowy i Dorobek naukowy - sztuka lub jedną z nich.

  • Zakładka Projekty badawcze: wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki. Należy  podać: tytuły i numery projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu (np. kierowanie projektem/ udział), wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

   W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

  • Zakładka Doświadczenie naukowe wnioskodawcy powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu oraz okres pobytu.
  • Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.).
  • Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę. Można wykazać również inną aktywność naukową (np. wykłady plenarne na konferencjach), a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki wskazać aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych itd.). Maksymalnie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wpisać „nie dotyczy”. Należy jednak pamiętać, że konkurs ETIUDA 4 skierowany jest do osób, które już wykazują się osiągnięciami naukowymi. Brak jakichkolwiek może skutkować przyznaniem oceny 0 w części A formularza ocen.

UWAGA: informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego kierownika nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac.

Promotor:

Aby wprowadzić dane promotora, należy wcisnąć przycisk Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy. We wniosku można wskazać wyłącznie promotora lub promotora pomocniczego. Dorobek promotora nie jest oceniany w konkursie ETIUDA 4. Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej.

8. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

 1. Stypendium doktorskie: wartości dotyczące okresu pobierania stypendium (w miesiącach) jak również planowany termin rozpoczęcia pobierania stypendium są automatycznie uzupełnione przez system na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.
 2. Staż w zagranicznym ośrodku naukowym:

  Wnioskodawca powinien podać czas trwania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce w miesiącach (nie mniej niż 3, nie więcej niż 6 miesięcy) oraz odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Aby uzupełnić te informacje, należy wcisnąć przycisk Edytuj.

9. Zakładka: KOSZTORYS

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA 4 zostały ściśle określone stawki na podstawie których przeliczane są trzy możliwe formy finansowania stypendium doktorskiego, tj.:

 • środki na stypendium naukowe wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym - wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN  nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu - wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie.

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA 4. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji określonych w sekcjach Informacje ogólne (okres pobierania stypendium, kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

10. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

W sekcji Oświadczenia wnioskodawca, który w dniu składania wniosku nie ma otwartego przewodu doktorskiego deklaruje, że przewód zostanie otwarty przed 30 czerwca 2016 r. Wnioskodawca, który ma otwarty przewód doktorski wpisuje, datę wszczęcia przewodu doktorskiego.

Zarówno ci wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają wszczęty przewód doktorski oraz ci, którzy zobowiązują się wszcząć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2016 r. deklarują uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

UWAGA: jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., to uzyskanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić najpóźniej do 30 września 2018 r.

W punkcie 5. oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, czy ubiega się/nie obiega się o finansowanie kosztów stażu i związanych z tym podróży z innych źródeł finansowania. Jeśli wnioskodawca uzyska finansowanie w ramach innego źródła oraz z Narodowego Centrum Nauki, będzie zobowiązany do wybrania jednego z nich. W przypadku wyboru  innego źródła niż NCN wnioskodawca jest zobowiązany do rezygnacji z finansowania stypendium doktorskiego w ramach konkursu ETIUDA.

11. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Powinno się tu umieścić opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w języku polskim.>

UWAGA: objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej należy sporządzić w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać następujące punkty: cel naukowy, znaczenie badania, koncepcja i plan badań, metodyka i literatura.

 1. Cel naukowy – cel naukowy badań: należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy.
 2. Znaczenie prowadzonych badań – znaczenie projektu: należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego.
 3. Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń.
 4. Metodyka badań – metodologia badań: należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach.
 5. Literatura – należy przedstawić przegląd literatury przedmiotu, z której doktorant korzysta w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

UWAGA: przed sporządzeniem opisu należy również przeczytać w systemie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdej zakładce.

12. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO MIEJSCEM STAŻU WNIOSKODAWCY

UWAGA: charakterystykę zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu wnioskodawcy należy sporządzić w osobnym pliku w języku polskim, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony - A4 , typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy: boczne - 2 cm, dolne - 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Opis powinien przedstawiać charakterystykę prowadzonych badań, komplementarność badań z badaniami przygotowanymi w ramach pracy doktorskiej, perspektywę wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy. Należy również opisać w tej sekcji, w jaki sposób planowany staż zagraniczny wpłynie na rozwój naukowy wnioskodawcy oraz wyeksponować te aspekty pracy naukowej prowadzonej w danym ośrodku oraz pracy naukowej opiekuna stażysty, które skłaniają wnioskodawcę do odbycia stażu właśnie tam.

13. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku:

 • Załącznik 1 – Kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego (należy dołączyć w przypadku wnioskodawców, którzy w dniu złożenia wniosków mają otwarty przewód doktorski, należy dołączyć).
 • Załącznik 2 – Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na staż wnioskodawcy. Może on być sporządzany w dowolnej formie. Powinien zawierać informacje tj.: nazwa zagranicznego ośrodka naukowego, czas trwania stażu, oferowane zaplecze badawcze, podpis opiekuna naukowego wnioskodawcy.

Jeśli wnioskodawca nie ma otwartego przewodu doktorskiego, zostanie wygenerowany wyłącznie Załącznik 2.

UWAGA: jednostka zagraniczna musi być jednostką prowadzącą badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze jednostki, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jej wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność i następnie Pokaż szczegóły). System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników.

UWAGA: sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Wniosek w wersji papierowej podpisuje wnioskodawca.