dr hab. inż. Krzysztof Fic

  • Jednostka: Politechnika Poznańska
  • Wydział Technologii Chemicznej
  • Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Krzysztof Fic jest absolwentem specjalności Inżynieria Procesów Chemicznych na  Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (2008); po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera objął stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Elektrochemii Stosowanej gdzie pracuje do chwili obecnej (na stanowisku profesora uczelni). W 2012 r. obronił pracę doktorską (promotor: prof. Elżbieta Frąckowiak), a w 2020 r. macierzysta Rada Wydziału nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne.

Jego działalność badawcza koncentruje się głównie na elektrochemicznych systemach magazynowania i konwersji energii; w szczególności interesuje się zjawiskami zachodzącymi na granicy faz porowata elektroda / elektrolit, w tzw. ujęciu operando. Oprócz tego jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół aktywności elektrochemicznej wybranych par redoks i ich zastosowania jako źródła pseudopojemności węglowych kondensatorów elektrochemicznych.

W kwietniu 2011 r. odbył krótki staż naukowy w Centre National de la Recherche Scientifique, Centre de Recherche sur la Matière Divisée w Orleanie (Francja). W październiku 2011 r. odbył także staż naukowy w Heyrovsky Institute w Pradze. W latach 2013 - 2015 spędził 6 miesięcy w firmie Solvay (Bruksela, Belgia) w ramach programu IAPP Marie Curie Action. W październiku 2014 r. został uhonorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium dla wybitnych młodych naukowców, uznawane za jedną z prestiżowych nagród dla początkujących naukowców. W lipcu 2015 r. został wybrany przez Ambasadę Republiki Francuskiej w Warszawie na miesięczny pobyt badawczy we Francji w ramach nagrody za osiągnięcia naukowe; dzięki temu wyróżnieniu, w lutym 2016 r. rozpoczął współpracę z Institut de Science des Matériaux de Mulhouse.

W 2017 r. pozyskał Starting Grant (GA 759603) finansowany przez European Research Council jako pierwszy naukowiec z polskiej uczelni technicznej.

W latach 2009-2020 przedstawił blisko 50 komunikatów ustnych i 14 plakatów podczas konferencji krajowych i międzynarodowych w Europie, USA, Meksyku, Brazylii, Japonii, Korei Południowej, Hongkongu, Tajwanie i Australii.

Od grudnia 2016 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko „Specially Appointed Professor” na Uniwersytecie Kansai w Japonii. Jest współautorem ponad 50 artykułów recenzowanych, cytowanych ponad 2200 razy a także ponad 20 patentów i 30 wniosków patentowych.

Pasjonat liczb pierwszych i bliźniaczych, niemieckiej myśli filozoficznej, literatury młodopolskiej i twórczości Wisławy Szymborskiej.