1 lipca 2019 r.

Zobacz wyniki konkursu

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

 • mySNSF(SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
 • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe , do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami SNSF określonymi w programie SNSF Project Funding.

Po złożeniu wniosku wspólnego do systemu mySNSF należy złożyć wniosek krajowy w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF). Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r. Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wnioskówInstrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 7 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz instrukcja przygotowania wniosku zostanie udostępniona w terminie późniejszym.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnie,
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 1. Polska Akademia Umiejętności,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 3. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
 4. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
 5. biblioteki naukowe,
 6. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu.

Przypominamy, że od 14 grudnia 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany wykaz paneli NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe, w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe;
 5. wizyty, konsultacje

(uwaga: koszty konsultacji i wizyt partnerów szwajcarskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z SNSF są niekwalifikowane);

 1. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 2. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do Regulaminu LAP).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, a we wniosku wspólnym – przez zespół polski i szwajcarski;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w złotych, a we wniosku wspólnym – w euro;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym;
 4. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR=4,2610  PLN (kurs z dnia: 13 czerwca 2019 roku);
 5. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł;
 6. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań);
 7. limity wynagrodzeń i stypendiów są określone w załączniku do Regulaminu LAP

Budżet zaplanowany dla zadań realizowanych przez polskie zespoły naukowe musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do Regulaminu LAP).

UWAGA:

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy jednak pamiętać, że zasadność zaangażowania poszczególnych członków zespołu badawczego w stosunku do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. W formularzu wniosku w systemie ZSUN/OSF należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków polskiego zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN, stanowiącym załącznik do Regulaminu LAP.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie ALPHORN nie jest dopuszczalna pomoc publiczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna wniosków jest dokonywana w NCN przez koordynatora dyscyplin i obejmuje:

 • weryfikację kryteriów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;
 • tożsamość wniosku wspólnego załączonego do wniosku krajowego z wnioskiem wspólnym złożonym do agencji wiodącej przez szwajcarski zespół badawczy;
 • spójność danych ujętych we wniosku wspólnym z danymi zawartymi we wniosku krajowym.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania konkursowe. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez NCN oraz SNSF. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana przez SNSF.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określa agencja wiodąca. SNSF przekaże NCN informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania. Następnie, lista ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Dyrektora NCN. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze zostaną przyznane przez Dyrektora NCN. 

W konkursie ALPHORN, jeśli agencja wiodąca nie przeprowadzi oceny zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu i badań, wówczas ocena wniosków krajowych w tym zakresie może zostać przeprowadzona przez NCN. Uznanie kosztów planowanych we wniosku krajowym za niezasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań może skutkować przyznaniem przez Dyrektora NCN finansowania na realizację projektu przez polski zespół badawczy w wysokości niższej niż zaplanowano we wniosku krajowym lub odmową przyznania tego finasowania. 

Warunkiem finansowania polsko-szwajcarskiego projektu badawczego jest przyznanie przez NCN środków finansowych na realizację projektu przez polski zespół badawczy i równoczesne przyznanie finansowania przez SNSF na realizację projektu przez szwajcarski zespół badawczy. Gdy jedna z agencji nie przyzna środków, wówczas projekt nie będzie mógł być realizowany nawet w części, wobec której finansowanie zostało przyznane przez drugą agencję. 

Informacje dotyczące procesu oceny wniosków w SNSF są dostępne na stronie internetowej SNSF.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się kryteria obowiązujące w agencji szwajcarskiej w programie SNSF Project Funding. W konkursie ALPHORN, jeśli agencja wiodąca nie przeprowadzi oceny zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu i badań, wówczas ocena wniosków krajowych w tym zakresie może zostać przeprowadzona przez NCN. Uznanie kosztów planowanych we wniosku krajowym za niezasadne może skutkować przyznaniem przez Dyrektora NCN finansowania na realizację projektu przez polski zespół badawczy w wysokości niższej niż zaplanowano we wniosku krajowym lub odmową przyznania tego finasowania. 

UWAGA:

Od 33 edycji konkursów NCN formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zawiera kwestionariusz dotyczący kwestii etycznych. W konkursie ALPHORN w przypadku projektów rekomendowanych do finansowania przez obie agencje, wymogiem zawarcia umowy przez NCN z polskim podmiotem i kierownikiem polskiego zespołu badawczego będzie przedłożenie do NCN kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń w terminie 4 miesięcy od dnia doręczenia decyzji Dyrektora NCN przyznającej środki finansowe.  

Niedotrzymanie ww. terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu. W przypadku niepodpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego z przyczyn leżących po stronie Podmiotu lub Kierownika projektu, nie jest możliwe wystąpienie do NCN o zwrot kosztów poniesionych od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych.

Od 34 edycji konkursów NCN, w formularzu wniosku w systemie ZSUN/OSF należy podać informacje dotyczące planu zarządzania danymi (Data Management Plan, DMP) powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu. Informacje podane w tym zakresie w systemie ZSUN/OSF muszą być tożsame z tymi, które zostały umieszczone we wniosku wspólnym. W konkursie ALPHORN plan zarządzania danymi będzie podlegał ocenie SNSF, zgodnie z obowiązującymi w niej wymogami

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w SNSF. Warunki konkursu po stronie SNSF określają dokumenty obowiązujące w programie SNSF Project Funding.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN do końca czerwca 2020 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku pytań zalecamy kontakt:

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

dr Aneta Pazik

e-mail: aneta.pazik@ncn.gov.pl

tel.: (12) 341 91 57

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

dr Anna Wieczorek

e-mail: anna.wieczorek@ncn.gov.pl

tel.: (12) 341 91 64

Koordynator Dyscyplin – Nauki o Życiu

dr Magdalena Niziołek-Kierecka

e-mail: magdalena.niziolek-kierecka@ncn.gov.pl

Kontakt ds. ogólnych

dr Magdalena Godowska

e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl

tel.: +48 668 385 353 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

Kontakt w SNSF

Division I
Paul Pignat
E-Mail: div1@snf.ch

Tel. +41 31 308 22 22

Division II
Jana Segmehl
E-Mail: leadagency.div2@snf.ch

Tel. +41 31 308 22 22

Division III
Barbara Schellenberg

E-Mail: div3@snf.ch
Tel. +41 31 308 22 22

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na 2019 rok oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie ALPHORN, należy:

 1. zapoznać się z dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków  przeprowadzania konkursu ALPHORN;
  2. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure);
  3. wytycznymi SNSF dotyczącymi przygotowania wniosku wspólnego – w programie SNSF Project Funding;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków w NCN;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 24 miesiące czy 36 miesięcy (jest to pierwsza informacja, której wymaga system ZSUN/OSF przy wypełnianiu wniosku, nie można jej zmienić na kolejnych etapach wypełniania formularza);
 4. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury obowiązujące u wnioskodawcy, mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować:
  • opis wspólnego projektu (Research Plan), zgodnie z wymogami SNSF (w języku angielskim);
  • CV wraz z wykazem publikacji kierowników polskich i szwajcarskich zespołów badawczych, zgodnie z wymogami obowiązującymi w programie SNSF Project Funding (w języku angielskim);
  • popularnonaukowe streszczenie projektu (w języku polskim i angielskim);
 6. w przypadku, gdy wnioskodawcą po stronie polskiej jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy wersja wniosku wspólnego przygotowanego do złożenia w NCN jest tożsama z wnioskiem wspólnym złożonym przez partnera szwajcarskiego w SNSF;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie - kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny formalnej wniosków w NCN i SNSF;
 2. przeprowadzony zostanie proces oceny merytorycznej wniosków w SNSF;
 3. eksperci oceniający wnioski w SNSF dokonają wyboru projektów rekomendowanych do finansowania;
 4. SNSF przekaże NCN listę projektów rekomendowanych do finansowania;
 5. zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego przez polski zespół badawczy;
 6. NCN podpisze umowę o finansowanie projektu badawczego z polskim podmiotem i kierownikiem polskiego zespołu badawczego pod warunkiem uprzedniego przedłożenia do NCN kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń;
 7. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

Zasady odwołań w konkursie ALPHORN regulują par. 36-38 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

Dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
 4. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę LAP
 5. Informacje dla polskich zespołów badawczych 
 6. Panele NCN
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 8. Wzór formularza wniosku krajowego
 9. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 10. Pomoc publiczna
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 12. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 13. Procedura składania wniosków krajowych
 14. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 15. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN (z uwzględnieniem § 37 Regulaminu LAP)
 16. Regulamin realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów
 17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 18. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 19. Zalecenia Rady NCN dotyczące badań z udziałem ludzi