Kod CSS i JS

30 lipca 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs ARTIQ. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

W konkursie przewidziane jest dofinansowanie badań podstawowych przez NCN i badań przemysłowych, prac rozwojowych lub przedwdrożeniowych oraz wsparcia na zakładanie spółek celowych przez NCBR.

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem  https://lsi.ncbr.gov.pl.

Termin składania wniosków w systemie informatycznym LSI potrwa od 20 września do 20 grudnia 2021 r., do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 12 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia dostępną na stronie internetowej NCBR oraz z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

UWAGA: wnioskodawca na etapie składania wniosku nie przesyła żadnych dokumentów do NCN.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Jakie rodzaje badań/prac mogą być dofinansowane w projekcie?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania oraz prace B+R dotyczące sztucznej inteligencji. Obowiązkowe jest zaplanowanie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub przedwdrożeniowych. Dodatkowo możliwe jest zaplanowanie kosztów związanych ze wsparciem na zakładanie spółek celowych. Planowany do realizacji projekt powinien charakteryzować się wzajemnie uzupełniającym się wkładem poszczególnych rodzajów badań (podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych lub przedwdrożeniowych), co oznacza, że zaplanowane zadania tworzą jeden, spójny, wspólny projekt.

Kto może złożyć wniosek?

W roli Wnioskodawcy (Instytucji Hostującej) w konkursie może wystąpić:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
 7. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 8. Polska Akademia Umiejętności,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.).

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzone zostało badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Poniżej publikujemy listę potencjalnych Instytucji Hostujących, które wykazały chęć utworzenia w ramach swojej struktury organizacyjnej CD AI.

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (materiały do pobrania
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (materiały do pobrania
 3. Uniwersytet Wrocławski (materiały do pobrania
 4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (materiały do pobrania
 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (materiały do pobrania
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (materiały do pobrania)    
 7. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (materiały do pobrania)  
 8. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (materiały do pobrania)  
 9. Politechnika Łódzka  (materiały do pobrania
 10. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (materiały do pobrania
 11. Politechnika Śląska (materiały do pobrania
 12. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. L. Hirszfelda (materiały do pobrania)  
 13. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (materiały do pobrania)  
 14. Politechnika Wrocławska (materiały do pobrania)  
 15. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (materiały do pobrania)
 16. Uniwersytet Warszawski (materiały do pobrania)
 17. Politechnika Poznańska (materiały do pobrania)
 18. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (materiały do pobrania)
 19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (materiały do pobrania)
 20. Politechnika Warszawska (materiały do pobrania)

Lista stanowi ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone CD AI. Przyszły Lider będzie mógł nawiązać współpracę z jednym z podmiotów z listy lub też złożyć wniosek w konkursie we współpracy z podmiotem niewymienionym na liście, który spełnia wymagania dla Wnioskodawcy wskazane w dokumentacji.

Jakie są zobowiązania Wnioskodawcy?

Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje:

 1. finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 100 000 zł średniorocznie na każdy rok realizacji projektu, do wykorzystania wyłącznie na pokrycie kosztów relokacji oraz w ramach kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentach „Koszty w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji na dofinansowanie badań podstawowych przez NCN” i „Przewodnik kwalifikowalności kosztów NCBR”,
 2. obsługę administracyjno-finansową realizacji projektu, w tym wsparcie związane z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować np. opiekę nad dziećmi, jeżeli dotyczy),
 3. zatrudnienie pełnoetatowego koordynatora administracyjnego dedykowanego wyłącznie CD AI na cały okres dofinansowania projektu, posługującego się biegle językiem polskim i angielskim (kosztów zatrudnienia koordynatora nie wlicza się do wkładu własnego Wnioskodawcy).

Kto może być Liderem?

Liderem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wybitne osiągnięcia naukowe i doświadczenie międzynarodowe w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i we współpracy z biznesem,
 2. uzyskała stopień doktora do 8 lat przed rozpoczęciem naboru wniosków (nie wcześniej niż 20 września 2013 roku). Okres ten może być przedłużony o długoterminowe (powyżej 90 dni) udokumentowane zasiłki chorobowe lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, mające miejsce nie wcześniej niż 20 września 2013 r. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny,
 3. w ciągu dwóch lat przed datą zamknięcia naboru wniosków nie mieszkała (tzn. nie przebywała na terytorium RP z zamiarem stałego zamieszkania), nie pracowała i nie studiowała w Polsce, a także nie kierowała grantem realizowanym w Polsce.

UWAGA: Lider jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez 100% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Liderem może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w Instytucji Hostującej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jakie są podstawowe zasady składania wniosków?

Podstawowe zasady są następujące:

 1. We wniosku należy zaplanować badania podstawowe dofinansowywane przez NCN jak i badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe. Możliwe jest zaplanowanie kosztów na wsparcie na zakładanie spółek celowych dofinansowywane przez NCBR. Planowany do realizacji projekt powinien charakteryzować się wzajemnie uzupełniającym się wkładem poszczególnych rodzajów badań, co oznacza, że zaplanowane zadania tworzą jeden, spójny, wspólny projekt.
 2. Zaplanowane we wniosku zadania nie były i nie są finansowane ze środków NCN, NCBR, ani z innych źródeł.
 3. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków na różne projekty, tj. obejmujące różne zadania i różne cele, prowadzone przez różnych liderów.
 4. Dana osoba może być wskazana jako Lider tylko w jednym wniosku złożonym w konkursie.
 5. Nie można złożyć wniosku, który jest przedmiotem:
  • oceny trwającej w ramach innego konkursu finansowanego ze środków publicznych lub
  • procedury odwoławczej w NCBR lub NCN lub
  • postępowania sądowo-administracyjnego.

UWAGA: w ramach tego samego zadania nie można łączyć badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych, jak również czynności zmierzających do komercjalizacji.

Co to są koszty relokacji Lidera?

W przypadku przeprowadzki Lidera do miejscowości, w którym siedzibę ma CD AI, koszty jego relokacji przyznawane są jednorazowo i pokrywane z wkładu własnego Wnioskodawcy. Wysokość ryczałtu w zł zależy od aktualnego miejsca zamieszkania Lidera i liczby członków rodziny, którzy będą mu towarzyszyć w trakcie realizacji projektu:

 1. w przypadku Lidera mieszkającego w Polsce i konieczności jego relokacji do innej miejscowości: 8 000 zł; małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 2 000 zł; na każde dziecko: + 1 000 zł,
 2. w przypadku Lidera mieszkającego w innym kraju europejskim: 16 000 zł; małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 4 000 zł; na każde dziecko: + 2 000 zł,
 3. w przypadku Lidera mieszkającego w kraju pozaeuropejskim: 32 000 zł; małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: + 8 000 zł; na każde dziecko: + 4 000 zł.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu na 60 miesięcy.

Czy określona jest minimalna i maksymalna liczba członków zespołu?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu. W konkursie wymagane jest imienne wskazanie Lidera oraz imienne wskazanie od 1 do 3 członków zespołu stanowiących kluczowy personel B+R. Lider ma dowolność w kształtowaniu zespołu (kadra B+R planowana do zaangażowania w projekcie).

We wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołu. Zasadność ich zaangażowania w realizację projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w dokumentach „Koszty w konkursie ARTIQ Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji na dofinansowanie badań podstawowych przez NCN” i „Przewodnik kwalifikowalności kosztów NCBR”.

Jak zaplanować budżet projektu?

Budżet przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań/prac i oparty na realnych wyliczeniach. Przed przystąpieniem do planowania budżetu projektu należy zapoznać się z dwoma dokumentami:

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych przez NCN i NCBR dla pojedynczego projektu wynosi 20 mln zł, w tym:

 • wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych dofinansowywanych przez NCN nie może przekroczyć 5 mln zł,
 • wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych dofinansowywanych przez NCBR, nie może przekroczyć 14 mln zł,
 • wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na utworzenie spółki celowej, które są dofinansowywane przez NCBR, nie może przekroczyć 1 mln zł.

Dodatkowo, Wnioskodawca zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 100 000 zł średniorocznie na każdy rok realizacji projektu, do wykorzystania w ramach kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentach „Koszty w konkursie ARTIQ – Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji na dofinansowanie badań podstawowych przez NCN” i „Przewodnik kwalifikowalności kosztów NCBR”.

Wydatki planowane w ramach projektu powinny być pokryte proporcjonalnie do zakresu zaplanowanych zadań w części dotyczącej odpowiednio: badań podstawowych (ze środków NCN) lub badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych (ze środków NCBR). Przykładowo: aparatura naukowo-badawcza, która będzie wykorzystywana do zadań w części dotyczącej badań podstawowych i przemysłowych powinna być dofinansowana ze środków NCN i NCBR proporcjonalnie do zakresu jej wykorzystania w realizację poszczególnych zadań.

W ramach projektu nie przewiduje się kosztów pośrednich.

DOTYCZY ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH BADAŃ PODSTAWOWYCH

Kosztami kwalifikowalnymi w projekcie w ramach zaplanowanych badań podstawowych są:

 • koszty wynagrodzeń,
 • koszty podwykonawstwa,
 • pozostałe koszty bezpośrednie.

WYNAGRODZENIA

W ramach kosztów wynagrodzeń należy obowiązkowo zaplanować koszty wynagrodzenia Lidera. Liderem może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w Instytucji Hostującej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia Lidera wynosi do 600 tys. zł rocznie.

Lider ma dowolność w kształtowaniu sposobu wynagradzania i rodzaju planowanego zatrudnienia zespołu, pod warunkiem że wykonawca zatrudniony w Instytucji Hostującej będącej Wnioskodawcą może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie (np. dodatku do umowy) niż na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku zatrudnienia pozostałych członków zespołu na podstawie umowy o pracę nie mają zastosowania dodatkowe regulacje obowiązujące w krajowych konkursach NCN, w tym regulacje dotyczące pozycji post-doc (np. limit 7 lat od uzyskania stopnia doktora). W przypadku zaangażowania studentów/doktorantów, Lider ma dowolność w określeniu formy ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stypendiów doktoranckich.

Stypendia doktoranckie mogą być zaplanowane pod warunkiem, że doktoranci spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędne do pobierania stypendium doktoranckiego przez cały okres realizacji planowanych zadań w projekcie.

UWAGA: stypendia doktoranckie mogą być zaplanowane wyłącznie w ramach realizacji badań podstawowych, finansowanych ze środków NCN.

Zaplanowane wynagrodzenia podlegają ocenie merytorycznej.

PODWYKONAWSTWO

W ramach tej kategorii można zaplanować koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym:

 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji badań naukowych (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
 • koszty tłumaczenia i redakcji manuskryptu,
 • koszty wynajmu sali, cateringu itp., niezbędne do realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.

POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE

W tej kategorii można uwzględnić następujące wydatki:

UWAGA: Koszty opłat publikacyjnych artykułów naukowych z wyjątkiem opłat publikacyjnych w czasopismach hybrydowych oraz koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie zgodnie z Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji należy zaplanować w ramach kategorii „Pozostałe koszty bezpośrednie”.

UWAGA: Koszty kwalifikowalne na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe oraz koszty wsparcia na zakładanie spółek celowych należy zaplanować zgodnie z dokumentem „Przewodnik kwalifikowalności kosztów NCBR” oraz z dokumentacją konkursową umieszczoną na stronie internetowej NCBR.

Publikacja rezultatów w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Formularz wniosku

„Wzór wniosku o dofinansowanie projektu” oraz „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu” są zamieszczone na stronie internetowej NCBR.

Przypominamy, że wniosek składany jest wyłącznie do NCBR za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie nie można się ubiegać o pomoc publiczną. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski podlegają ocenie wstępnej i merytorycznej.

Ocena wstępna dokonywana jest przez NCN i NCBR.

Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

 1. Sporządzenie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów indywidualnych opinii wniosku oraz pytań do Lidera/Wnioskodawcy.
 2. Sporządzenie przez dwóch recenzentów, niebędących członkami Zespołu Ekspertów, dodatkowych indywidualnych opinii wniosku i pytań do Lidera/Wnioskodawcy.
 3. Przygotowanie przez eksperta wiodącego, przypisanego do danego wniosku, listy pytań do Lidera/Wnioskodawcy na podstawie opinii i pytań sporządzonych przez ekspertów i recenzentów.
 4. Przesłanie listy pytań do Lidera i Wnioskodawcy najpóźniej 5 dni roboczych przed spotkaniem Lidera i Wnioskodawcy z Zespołem Ekspertów.
 5. Spotkanie Zespołu Ekspertów z Liderem i Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podczas którego Lider i Wnioskodawca mogą odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości Zespołu Ekspertów dotyczących wniosku.
 6. Uzupełnienie lub poprawa wniosku przez Wnioskodawcę.
 7. Ocena merytoryczna uzupełnionego/poprawionego wniosku dokonywana przez Zespół Ekspertów.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Zespół Ekspertów przy uwzględnieniu dodatkowych opinii indywidualnych sporządzanych przez recenzentów (niebędących członkami Zespołu Ekspertów). Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w konkursie. Eksperci wybierani są przez Radę NCN i Dyrektora NCBR. Recenzenci wskazywani są przez ekspertów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione, w terminie 12 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, na stronie internetowej NCN oraz stronie internetowej NCBR oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN i dyrektora NCBR, zgodnie z postanowieniami warunkami konkursu.

Szczegółowe informacje

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z ważnymi informacjami znajduje się na stronie internetowej NCBR.

Informację o warunkach konkursu, w tym o sposobie składania wniosku można uzyskać dodatkowo pod adresem email info@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów +48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących dofinansowania badań podstawowych w projekcie zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową:

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl (kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym)

dr inż. Tomasz Szumełda, tomasz.szumelda@ncn.gov.pl (kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym)