14 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (z Dz.U. 2018, poz. 947, ze zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 109/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 7 na stypendia doktorskie.

 • Wnioski w konkursie ETIUDA 7  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkurs skierowany do: osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Czas trwania: okres przyznania stypendium od 6 do 12 miesięcy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. Staż powinien odbyć się w wybranym ośrodku naukowym w kraju należącym do listy określonej przez NCN w trakcie pobierania stypendium lub do 12 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium w ramach konkursu ETIUDA 7.

Kryteria oceny wniosków:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania naukowe w ramach stypendium,
 • osiągnięcia naukowe wnioskodawcy,
 • jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego,
 • sposób przygotowania wniosku.

Sposób oceny: 2- stopniowa ocena. I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Finansowanie:

 • stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie na okres 6 do 12 miesięcy,
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego: od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Harmonogram konkursu

 • 14 grudnia 2018 r. - otwarcie naboru wniosków, 
 • 15 marca 2019 r. - zakończenie naboru wniosków,
 • do września 2019 r. - rozstrzygnięcie konkursu.

ETIUDA 7 – dokumentacja konkursowa:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 7 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu ETIUDA 7 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu ETIUDA 7 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 7 – tekst
 5. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 6. Zasady oceny wniosków w konkursie ETIUDA (wyciąg z załącznika nr 1/VIII do Regulaminu) – tekst
 7. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (wyciąg z załącznika nr 2 do Regulaminu) – tekst
 8. Panele NCN – tekst
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 10. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

ETIUDA 7 – najważniejsze zmiany

 • w dniu 5 lipca 2018 r. Rada NCN przyjęła nowy podział paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin) stanowiący załącznik do uchwały Rady NCN nr 66/2018. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionym podziałem – tekst.
 • Zmianie uległa kwota na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą z 9 000 zł na 12 000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej oraz informacjami dla wnioskodawców – tekst.


ETIUDA 7 - wzór umowy


 1. Stypendia naukowe w ramach stypendiów doktorskich NCN można łączyć z pobieraniem innych stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.
 2. W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego NCN można pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów  cywilnoprawnych (wynagrodzenie dodatkowe).

Kontakt: