15 marca 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: W konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 • bez udziału partnerów zagranicznych;

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie OPUS 21 w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Najważniejsze zmiany

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych w następujących obszarach:

 1.  możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie. W ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie w wysokości 60 tys. zł rocznie a podmiot zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych wynagrodzenia w wysokości co najmniej 60 tys. Rocznie.
 2. zmiana wymagań, jakie musi spełniać osoba planowana do zatrudnienia na stanowisku post-doc (pkt. 2.1.1. Regulaminu). Obecnie osoba planowana do zatrudnienia na tym stanowisku musi również spełniać poniższe wymagania:
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej osoby planowanej do zatrudnienia na stanowisku post-doc;
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 3. zmiany zapisu określającego wysokość kosztów pośrednich : „Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:
 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Koszty Open Access nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich. Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 1. Nowe formularze kryteriów ocen wniosków:
 • uzupełnienie kryterium udziału kierownika projektu w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, wyłonionych w drodze konkursowej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji (ERC, 7 Program Ramowy, Horyzont 2020 i Horyzont Europa) o informację, że badany okres to 10 lat;
 • ocenie merytorycznej podlega wykonanie przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 1. wyłączenia z obowiązku zatrudnienia przez podmiot na co najmniej 1/2 etatu kierownika projektu pobierającego świadczenie emerytalne: § 11. Regulaminu. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Nie dotyczy konkursów PRELUDIUM BIS, PRELUDIUM oraz osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.
 2. doprecyzowanie zasady przebywania przez kierownika projektu na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu: § 12. Regulaminu. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt.  Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.

Wnioskodawca

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 5 a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 r. poz. 534 ze zm.);

  • 5 b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 11. biblioteka naukowa;
 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 ze zm.);
 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. osoba fizyczna;
 15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 7 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu OPUS).

Kierownik projektu w konkursie OPUS nie musi posiadać stopnia doktora.

Ważne: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się podróże służbowe mające bezpośredni związek z realizowanym projektem i udokumentowane delegacjami służbowymi oraz urlop wypoczynkowy regulowany przepisami Prawa pracy.

Ponadto, Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Zakres tematyczny projektu

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czas trwania projektu

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące, 
 • 36 miesięcy,
 • 48 miesięcy.

Zespół badawczy

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci, osoby na stanowisku typu post-doc oraz na stanowisku badacza (senior researcher). W zespole badawczym tylko jedna osoba może być zatrudniona na stanowisku badacza (senior researcher).

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy wymagania, jakie musi spełniać osoba planowana do zatrudnienia na stanowisku post-doc.

Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

W konkursie OPUS 21 po raz pierwszy można zaplanować pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisku badacza (senior researcher).Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, a jej wynagrodzenie będzie dofinansowane ze środków własnych podmiotu, w którym realizowany jest projekt, w wysokości co najmniej 60 tys. zł rocznie;
 • odbyła udokumentowany staż lub staże podoktorskie trwające łącznie co najmniej 24 miesiące w podmiotach innych niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, w tym co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 • nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

We wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Zasadność ich zaangażowania w realizację projektu podlega ocenie zespołu ekspertów.

UWAGA: Dorobek, kompetencje i specjalistyczne kwalifikacje osoby planowanej do zatrudnienia na stanowisku badacza (senior researcher), jak również zasadność tego stanowiska będzie podlegała ocenie merytorycznej. Niespełnienie warunków oraz nie merytoryczne uzasadnienie może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Kosztorys projektu

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie OPUS nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia etatowe dla kierownika projektu – 150 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe, kierownik może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w wysokości maks. 3 000 zł miesięcznie.
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 120 000 zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona),
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów (maks. 10 000 zł na każdy miesiąc realizacji projektu),
 • Wynagrodzenie etatowe na stanowisku badacza (senior researcher) – 60 tys. zł rocznie. UWAGA: stanowisko badacza (senior researcher) jest współfinansowane przez podmiot realizujący projekt w wysokości co najmniej 60 tys. zł rocznie;
 • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych;
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Koszty te (z wyjątkiem usług, o których mowa w pkt 2.5.2. Regulaminu mogą być pokryte wyłącznie z kosztów pośrednich. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

UWAGA: Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji.  Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie:

 • Do 2 % kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • Do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Wysokość kosztów pośrednich jest liczona od wszystkich kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN.

Publikacja rezultatów w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. 

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:  

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);  
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line; 
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry). 

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Przypominamy, że koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie (Open Access) nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wniosku:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

 1. dane kierowniku projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; informacje o kierowaniu projektami badawczymi  lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub międzynarodowych oraz informacje o udziale w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, które zostały wyłonione w ramach programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);
 2. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 3. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
 5. streszczenie projektu;
 6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4);
 8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4);
 9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane tylko w przypadku projektów uwzględniających badania we współpracy międzynarodowej);
 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 12. kosztorys projektu.

FORMULARZ WNIOSKU

Pomoc publiczna

W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Ważne! Wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES. 

Proces oceny wniosku

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów.  Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu.

Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do 2. etapu.

 1. oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do 2. etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów oraz w filmie instruktażowym.

Ważne! Wniosek, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z panelu innego niż ten, w którym złożono wniosek i który został wskazany przez przewodniczącego jako wniosek wymagający przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej jest traktowany jako wniosek interdyscyplinarny. Wniosek interdyscyplinarny, w uzasadnionych przypadkach, może podlegać dodatkowej ocenie eksperckiej w I etapie oceny. 

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także realizacja innych projektów badawczych;
 6. Ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. udział kierownika projektu w projektach badawczych finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Dodatkowo oceniana jest zasadność zatrudnienia na stanowisku badacza (senior researcher) oraz kwalifikacje i osiągniecia osoby planowanej do zatrudnienia na tym stanowisku (o ile stanowisko to zaplanowano we wniosku).

Ważne!  Opracowano NOWE szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Ocena merytoryczna wniosku

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół ekspertów oraz recenzenci. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Na etapie oceny specjalistycznej wnioski skierowane do drugiego etapu podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w grudniu 2021 r.

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

 

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie OPUS 21, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 1. warunkami konkursu OPUS 21;
 2. wzorem formularzy wniosku OPUS 21 – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
 3. regulaminem finansowania projektów NCN;
 4. procedurą składania wniosków;
 1. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku); w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 2. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku, gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. Centrum udostępnia wyniki i wysyła decyzje po zakończeniu każdego etapu oceny wniosków;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez NCN.