16 marca 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków w kategorii ograniczeń w składaniu wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Ważne: Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Wnioskodawca

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

1. uczelnia;

2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);

4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

6. Polska Akademia Umiejętności;

7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;

8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

11. biblioteka naukowa;

12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);

13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14. osoba fizyczna;

15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

Ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Zakres tematyczny projektu

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Czas trwania projektu

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące,
 • 36 miesięcy.

Zespół badawczy

Do zespołu badawczego należą:

 1. kierownik projektu,
 2. opiekun naukowy,
 3. opcjonalnie: wykonawca, który posiada co najwyżej stopień doktora.

We wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Zasadność ich zaangażowania do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Kosztorys projektu

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach.

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

 1. 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 2. 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 3. 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy, wynoszące maks. 1 500 zł miesięcznie;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania: wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Opiekun naukowy nie może beneficjentem środków finansowych w projekcie PRELUDIUM w jakiejkolwiek formie.

UWAGA: Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Począwszy od poprzedniej edycji konkursu wysokość kosztów pośrednich jest liczona od wszystkich kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wniosku:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

 1. dane kierowniku projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 2. dane opiekuna naukowego, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, w tym listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 3. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 4. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 5. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
 6. streszczenie projektu;
 7. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 8. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4);
 9. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4);
 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 11. plan zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego;
 12. kosztorys projektu.

FORMULARZ WNIOSKU

Pomoc publiczna

W konkursie PRELUDIUM można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

UWAGA: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Proces oceny wniosku

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu.

Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do 2. etapu.

 1. oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do 2. etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

Kryteria oceny wniosku

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy projektu;
 3. dorobek kierownika projektu i opiekuna naukowego;
 4. możliwość wykonania projektu;
 5. zasadność planowanych kosztów.

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków

Ocena merytoryczna wniosku

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Na etapie oceny specjalistycznej wnioski skierowane do drugiego etapu podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych wskazywanych przez koordynatorów dyscyplin z uwzględnieniem kandydatur zaproponowanych przez zespół ekspertów.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w grudniu 2020 r.

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie PRELUDIUM 19, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:

  a) warunkami konkursu PRELUDIUM;

  b) wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;

  c) regulaminem finansowania projektów NCN;

  d) procedurą składania wniosków;

  1. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
  2. w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
  3. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane);
  4. uzyskać podpis opiekuna naukowego na oświadczeniu dotyczącym zapoznania się z opisem projektu oraz zgody na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu.

  Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

  1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
  2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
  3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
  4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
  5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

  Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

  Po zakończeniu naboru wniosków:

  1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
  2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
  3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
  4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

  W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.