15 marca 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie PRELUDIUM 20 w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Najważniejsze zmiany

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych w następujących obszarach:

 1. doprecyzowanie zasady przebywania przez kierownika projektu na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu - § 12. Regulaminu: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt.  Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.
 2. zmiany zapisu określającego wysokość kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
  • Koszty Open Access nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich. Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej

Kto może złożyć wniosek?

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 4. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 6. biblioteka naukowa;
 7. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 ze zm.);
 8. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoba fizyczna;
 10. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Ważne: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się podróże służbowe mające bezpośredni związek z realizowanym projektem i udokumentowane delegacjami służbowymi oraz urlop wypoczynkowy regulowany przepisami Prawa pracy.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz  jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub PRELUDIUM.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące,
 • 36 miesięcy.

Czy określona jest maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Do zespołu badawczego należą:

 1. kierownik projektu,
 2. opiekun naukowy,
 3. opcjonalnie: wykonawca, który posiada co najwyżej stopień doktora.

We wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Zasadność ich zaangażowania do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach.

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

 1. 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 2. 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 3. 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy, wynoszące maks. 1 500 zł miesięcznie;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania: wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Opiekun naukowy nie może beneficjentem środków finansowych w projekcie PRELUDIUM w jakiejkolwiek formie.

UWAGA: Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Koszty te (z wyjątkiem usług, o których mowa w pkt 2.5.2. Regulaminu mogą być pokryte wyłącznie z kosztów pośrednich. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

UWAGA: Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie:

 • Do 2 % kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • Do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Wysokość kosztów pośrednich jest liczona od wszystkich kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN.

Publikacja rezultatów w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. 

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:  

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);  
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript(AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line; 
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry). 

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Przypominamy, że koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie (Open Access) nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wniosku:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

 1. informacje dotyczące kierownika projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także listę do 10 publikacji, które ukazały się w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym uzyskanym finansowaniu badań w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia
   z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw) oraz kierowaniu w tym okresie projektami badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych
 2. informacje dotyczące opiekuna naukowego, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, w tym listę od 1 do 10 publikacji, które ukazały się w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw); w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym uzyskanym finansowaniu badań w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem oraz kierowaniu w tym okresie projektami badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych;
 3. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);
 4. plan badań (dodatkowo w języku polskim);
 5. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
 6. streszczenie projektu;
 7. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
 8. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4);
 9. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4);
 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 11. plan zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego;
 12. kosztorys projektu;
 13. Informacje o wykonawcy.

FORMULARZ WNIOSKU

Pomoc publiczna

W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Ważne! Wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 • oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów.  Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu.

Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do 2. etapu.

 • oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do 2. etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu.

Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów oraz w filmie instruktażowym.

Ważne! Wniosek, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z panelu innego niż ten, w którym złożono wniosek i który został wskazany przez przewodniczącego jako wniosek wymagający przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej jest traktowany jako wniosek interdyscyplinarny. Wniosek interdyscyplinarny, w uzasadnionych przypadkach, może podlegać dodatkowej ocenie eksperckiej w I etapie oceny.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocenę możliwości realizacji planowanych badań;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Ważne!  Opracowano NOWE szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół ekspertów oraz recenzenci. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Na etapie oceny specjalistycznej wnioski skierowane do drugiego etapu podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w grudniu 2021 r.

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną:

 

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie PRELUDIUM 20, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. warunkami konkursu PRELUDIUM; 
  2. wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
  3. regulaminem finansowania projektów NCN;
  4. procedurą składania wniosków
 1. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 2. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku, gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. Centrum udostępnia wyniki i wysyła decyzje po zakończeniu każdego etapu oceny wniosków;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez NCN.