Kod CSS i JS

15 grudnia 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 w kwocie 25 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 6, może wystąpić podmiot określony w ustawie o NCN, zwany dalej wnioskodawcą, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
 7. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 11. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.);
 12. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
 13. biblioteka naukowa;
 14. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);
 15. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. osoba fizyczna;

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba:

- posiadająca stopień doktora nadany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

oraz

- dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Jakie inne warunki musi spełnić wnioskodawca?

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 1. złożony wniosek dotyczy badań, które nie były i nie są finansowane z funduszy NCN ani z innych źródeł;
 2. we wniosku zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie badawczym, na zasadach określonych w regulaminie;

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w tym konkursie?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu.

Przypominamy, że kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne.

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Na jaki okres można zaplanować projekt?

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Na jaki okres należy zaplanować staż zagraniczny?

Staż zagraniczny może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie SONATINA 6 nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą m.in.:

 • wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu;
 • koszty obowiązkowego stażu zagranicznego kierownika projektu;
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu, tzw. wynagrodzenia dodatkowe;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;

oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392)) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

W ramach konkursu SONATINA 6 należy zaplanować środki na następujące cele:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z regulaminem
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:

  a) pobyt w ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju;

  b) podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł.

Zwracamy uwagę, że w ramach puli wynagrodzeń etatowych można zaplanować wyłącznie zatrudnienie kierownika projektu. W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia etatowego dla osoby na stanowisku post-doc, badacza (senior researcher) i osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym.

W ramach wynagrodzeń dodatkowych można zaplanować wynagrodzenia dla studentów i doktorantów.

W projekcie nie ma możliwości zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich.

UWAGA: W ramach kosztów bezpośrednich nie można zaplanować wydatków związanych z Open Access w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu NCN.

Czy w kosztorysie projektu można przewidzieć środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania?

Nie.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć?

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

1. tytuł projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim);

2. streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków w języku angielskim);

3. popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (do 1 strony w języku polskim i do 1 strony w języku angielskim);

4. opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron w języku angielskim) i szczegółowy (do 15 stron w języku angielskim);

5. plan badań przedstawiający zadania badawcze (w języku polskim i w języku angielskim);

6. informacje o zespole badawczym (w języku angielskim), w tym:

a) informacje dotyczące kierownika projektu uwzględniające:

 • przebieg kariery naukowej,
 • wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.) z uwzględnieniem możliwości wydłużenia tego okresu o czas urlopów, zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych, szczegółowo określonych w Uchwale) i załączenie, w formie pliku pdf, od jednej do trzech publikacji spośród wymienionych w tym wykazie. W przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). W przypadku wykazania jednej lub więcej publikacji, załączenie od jednej do trzech z nich w formie plików pdf,
 • informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanych w ramach konkursów NCN lub w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych z analogicznego okresu jak powyżej,
 • opis najważniejszego osiągnięcia naukowego,
 • doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą,
 • najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia i nagrody wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystycznej,
 • informacje o wygłaszanych zaproszonych wykładach plenarnych lub wygłaszanych prezentacjach na uznanych konferencjach międzynarodowych, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: informacje o aktywnym udziale w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych,
 • inne istotne osiągnięcia w nauce.

b) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac poszczególnych wykonawców projektu badawczego.

7. potwierdzenie nadania kierownikowi projektu stopnia doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;

8. informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka pod względem renomy, sprzętu, czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyką prowadzonych badań i ich zgodności z badaniami przygotowanymi w ramach projektu badawczego, opisem badań/zadań przewidzianych do przeprowadzenia w trakcie stażu, opisem perspektywy wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej kierownika projektu (do 2 stron w języku angielskim);

9. dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);

10. kosztorys projektu badawczego zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie (w języku angielskim);

11. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);

12. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego (w języku angielskim);

13. informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk (w języku angielskim);

14. w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku angielskim);

15. w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim);

16. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim);

17. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę podmiotów, porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku polskim);

18. oświadczenie administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego projekt badawczy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

Formularz wniosku można znaleźć tutaj.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

W etapie I oceny dokonuje Zespół Ekspertów powoływany przez NCN. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów (tzw. wnioski interdyscyplinarne).

Następnie, podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji Zespół Ekspertów ustala listę wniosków skierowanych do etapu II oceny. Do etapu II mogą być skierowane wnioski, których łączna kwota planowanych kosztów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych ustalonych przez Radę NCN.

W etapie II oceny wniosek kierowany jest do co najmniej dwóch recenzentów, którzy przygotowują indywidualne opinie na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu. Dodatkowo, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w etapie II oceny merytorycznej zostanie przeprowadzona w języku angielskim. Przewidywany termin to czerwiec/lipiec 2022 r.

Zespół Ekspertów opierając się na opiniach recenzentów, wynikach rozmów kwalifikacyjnych oraz dyskusji podczas drugiego posiedzenia ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez Zespoły Ekspertów oraz w filmie instruktażowym.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące elementy:

 1. spełnienie kryterium badań naukowych, określone szczegółowo w uchwale;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocena możliwości realizacji planowanych badań;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej;
 10. spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowo określonych w uchwale.

Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie SONATINA.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły Ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2022 r.

Na czym polega polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access)?

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. Polityka nie obejmuje monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzowanych utworów zebranych.

Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką Otwartego Dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,
 3. W czasopismach transformacyjnych i objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 532 083 408 lub +48 532 083 796.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie SONATINA 6, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  • uchwałą w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA;
  • wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie ZSUN/OSF;
  • regulaminem;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować jak długo ma trwać projekt: 24 czy 36 miesięcy;  
 4. zdecydować w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać: od 3 do 6 miesięcy;
 5. pozyskać dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (w języku angielskim);
 6. przygotować dokument potwierdzający nadanie kierownikowi projektu stopnia doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;
 7. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 8. przygotować:
  • w języku polskim:
  • w języku angielskim:
   • streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków),
   • popularnonaukowe streszczenie projektu (do 1 strony),
   • plan badań przedstawiający zadania badawcze,
   • opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron) i szczegółowy (do 15 stron),
   • informacje o zespole badawczym, w tym dotyczące kierownika projektu, dla których zakres został przedstawiony szczegółowo w ogłoszeniu
   • informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem tego wyboru (do 2 stron),
   • dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu,
   • kosztorys projektu,
   • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerem zagranicznym, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy,
   • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego,
   • informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk,
   • w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań,
   • w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zada badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie,
   • w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy kierownika projektu oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie i realizację projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN:

 1. Warunki konkursu SONATINA
 2. Regulamin finansowania projektów NCN
 3. Panele NCN
 4. Koszty w projektach NCN
 5. Wzór formularza wniosku
 6. Wytyczne dla wnioskodawców – uzupełnianie wniosku w systemie ZSUN/OSF
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów)
 8. Pomoc publiczna
 9. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA
 10. Wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego w ramach konkursu SONATINA
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 12. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 13. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania  
 14. Procedura składania wniosków
 15. Polityka NCN dotycząca Otwartego Dostępu do publikacji

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły Ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN 
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 4. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN