pon., 18/05/2020 - 12:10

Po raz kolejny ogłaszamy wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. W rozstrzygniętych właśnie konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

Zobacz listy rankingowe

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku.

Konkurs PRELUDIUM BIS, który stanowi elitarną ścieżkę w ramach szkół doktorskich, to możliwość zdobycia stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania rozprawy doktorskiej – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – W pierwszej edycji nieco zaskoczyła nas niższa, niż zakładaliśmy, liczba złożonych wniosków. Liczmy jednak, że z każdą kolejną zainteresowanie konkursem będzie rosło.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Konkurs tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem – do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł. W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł. Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w rozstrzygniętych konkursach. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN są doręczane wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą/kierownik projektu wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną/kierownik projektu nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje Dyrektora NCN dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, również do podmiotu wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS – listy rankingowe.