Przejdź do:

1. Rejestracja w systemie

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło zostać aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić klikając link Pobierz login i hasło i postępując zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać opcję Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną: odpowiedni przycisk znajduje się po lewej stronie

W przypadku problemów technicznych związanych z kontem w systemie OSF prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod nr tel. +48 (22) 35 17 101,+48 (22) 35 17 104 bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

2. Tworzenie formularza

Formularz wniosku tworzy się po naciśnięciu przycisku Nowy wniosek. W tabeli Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki należy wybrać link:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (PRELUDIUM 12)

W oknie, które się wyświetli, należy wpisać tytuł projektu w języku polskim, po czym wybrać z rozwijanej listy nazwę panelu, do którego będzie składany wniosek. Tytuł i panel można w razie konieczności zmienić w zakładce Informacje ogólne za pomocą przycisku Edytuj.

We wniosku należy starannie wypełnić wszystkie zakładki, zgodnie ze schematem podanym w systemie. Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim i angielskim w oparciu o szczegółowe wytyczne. Niewypełnienie którejkolwiek z wymaganych części wniosku w języku polskim lub angielskim dyskwalifikuje wniosek podczas oceny formalnej. Wersje językowe muszą być tożsame.

Poszczególne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Treści wpisywane do okien należy każdorazowo zapamiętywać przyciskiem Zapisz.

UWAGA: edycja i modyfikacje formularza, wymiana załączników lub skasowanie wniosku (przycisk Skasuj wniosek) możliwa jest tylko do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij do NCN.

System nadaje każdemu wnioskowi numer identyfikacyjny (ID). Numer rejestracyjny (Nr rej.) początkowo jest tożsamy z ID, ale po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN jest zmieniany na właściwy. W korespondencji z NCN można stosować którykolwiek z numerów.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt (zobacz: baza linków do formularzy danych jednostek, formularz danych jednostki).

3. Pomoc publiczna

W dniu 14 września 2015 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381).

Na podstawie rozporządzenia Narodowe Centrum Nauki będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych

Dla podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 październik 2017 r.

Każdy podmiot jest zobowiązany do określenia, czy finansowanie projektu, o które się ubiega będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcom, czyli podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania.

Przedsiębiorstwem, w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej, może być także podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja badawcza w zakresie, w jakim prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli np. jednostka naukowa lub instytut badawczy prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas środki finansowe uzyskane od Narodowego Centrum Nauki mogą stanowić pomoc publiczną dla tego podmiotu. Określenie, czy wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną jest konieczne w celu realizacji projektów zgodnie z prawem. Uzyskanie finansowania, które stanowi pomoc publiczną bez dochowania wszystkich wymogów może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

W formularzu wniosku należy wypełnić sekcję Kwestionariusz o występowaniu bądź niewystępowaniu pomocy publicznej w zakładce Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi na maksymalnie trzy pytania dotyczące swojej działalności. Udzielone odpowiedzi wskażą czy podmiot jest przedsiębiorstwem w myśl przepisów o pomocy publicznej i czy wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego stanowi dla podmiotu pomoc publiczną. W zależności od zakwalifikowania wniosku jako objętego lub nie pomocą publiczną, system pokieruje wnioskodawcę do właściwego formularza wniosku.

W trakcie tworzenia wniosku można edytować Kwestionariusz, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W przypadku, gdy podmiot będzie wnioskował o pomoc publiczną, wnioskodawca powinien zapoznać się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną, w której omówiony został sposób wypełnienia dodatkowych pól wniosku i załączników.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć „Oświadczenie o występowaniu lub niewystępowaniu pomocy publicznej oraz kwestionariusz” dostępny we wniosku konkursowym w systemie OSF z podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz pieczęcią podmiotu. Powyższy załącznik jest bezwzględnie wymagany.