Kod CSS i JS

15 września 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 1 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 to 48 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku dostępne są w Wytycznych wypełniania i składania wniosków w konkursie POLONEZ BIS 1.

Więcej informacji o programie na stronie www.polonezbis.eu/pl

Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 22 września 2021 r. Termin złożenia wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 (CEST).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

W jakich jednostkach można realizować projekt?

Miejscem realizacji projektu POLONEZ BIS 1, tzw. podmiotem przyjmującym, może być podmiot, wskazany w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3-7 i 9 ustawy o NCN, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 ze zm.);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 1. Polska Akademia Umiejętności;
 2. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 3. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 4. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 5. biblioteka naukowa;
 6. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 ze zm.);
 7. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-14.

Kto może być kierownikiem projektu (wnioskodawcą)?

 

Kierownikiem projektu badawczego POLONEZ BIS 1 może być osoba przyjeżdżająca z zagranicy, która zamierza prowadzić badania podstawowe w instytucji znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba ta musi spełniać dwa podstawowe warunki:

 • doświadczenie naukowe: kierownik projektu musi w dniu otwarcia konkursu posiadać stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • warunek mobilności: w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r.) kierownik projektu nie przebywał, nie był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie, z wyłączeniem krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej i procedur uchodźczych.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosku w konkursie POLONEZ BIS 1?

Tak. Ograniczenia dotyczą różnych aspektów wniosku:

 1. Podwójne finansowanie: w konkursie nie można złożyć wniosku, który był lub jest finansowany z NCN lub z innego źródła.
 2. Kierownik projektu: kierownikiem nie może być osoba, która:
  • była laureatem dowolnej edycji konkursu POLONEZ;
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r.) kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  • występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2021 r. (w tym – konkursie POLONEZ BIS 1) lub we wniosku, co do którego wydano decyzję o przyznaniu finansowania, pozostającą w obrocie prawnym lub we wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej;
  • reprezentuje podmiot przyjmujący.
 3. Podmiot przyjmujący: podmiotem przyjmującym nie może być:
  • podmiot, który nadał wnioskodawcy stopień doktora, chyba że od momentu nadania stopnia doktora wnioskodawca odbył udokumentowany staż lub staże podoktorskie poza granicami Polski, trwające łącznie co najmniej 3 lata, w tym co najmniej jeden staż trwający nieprzerwanie 12 miesięcy;
  • podmiot, który zatrudniał wnioskodawcę w okresie trzech lat poprzedzających dzień zamknięcia naboru wniosków w konkursie (tj. pomiędzy 15 grudnia 2018 r. a 14 grudnia 2021 r.);
  • grupa podmiotów;
  • podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
 4. Opiekun naukowy: w dniu ogłoszenia konkursu (15 września 2021 r.) opiekun naukowy musi być zatrudniony w podmiocie przyjmującym.

Czy są inne ograniczenia obowiązujące w okresie realizacji projektu POLONEZ BIS 1?

W trakcie realizacji projektu POLONEZ BIS 1:

 1. podmiot przyjmujący jest zobowiązany zatrudnić kierownika projektu na cały okres realizacji projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie w celu wykonywania zadań badawczych i udziału w szkoleniach związanych z realizacją projektu;
 2. kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania przez 100% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu przyjmującego;
 3. kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu korzystać z innych źródeł finansowania swojego przyjazdu do Polski i pobytu w Polsce;
 4. kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu podejmować działań o charakterze mobilności do innych krajów, z wyjątkiem mobilności związanej z realizacją zadań i szkoleń w ramach projektu POLONEZ BIS 1.

Jaki może być zakres tematyczny projektu?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

 

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące. Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu 1 września, 1 października lub 1 listopada 2022 r.

Jakie są rodzaje stanowisk dla członków zespołu badawczego?

W projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu POLONEZ BIS 1, poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym:

 • opiekun naukowy
 • studenci i doktoranci
 • inni wykonawcy

Opiekun naukowy powinien posiadać doświadczenie naukowe niezbędne do sprawowania opieki merytorycznej nad realizacją projektu i opieki mentorskiej nad kierownikiem projektu oraz powinien być zatrudniany przez podmiot realizujący w dniu ogłoszenia konkursu oraz przez cały okres realizacji projektu.

Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania w realizację projektu poszczególnych członków zespołu badawczego podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu oraz zakresu badań i oparty na realnych wyliczeniach. Kosztorys musi określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych). Kosztorys należy przygotować w PLN. Budżet projektu (koszty kwalifikowalne) składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. Wynagrodzenie dla kierownika projektu – wyłącznie wynagrodzenie etatowe w podmiocie przyjmującym, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania projektu.

  Na wynagrodzenie kierownika za okres 24 miesięcy składają się:

  • living allowance w kwocie 65 760 EUR,
  • mobility allowance w kwocie 41 400 EUR,
  • family allowance w kwocie 7 200 EUR - przysługuje osobom, których małżonek(ka) /partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmieni(ą) miejsce zamieszkania i przyjedzie(adą) do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy w czasie realizacji projektu badawczego,
  • special needs allowance w kwocie 4 800 EUR - przysługuje osobom z długotrwałym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które w interakcji z różnymi barierami mogą utrudniać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi (Art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).

  Wskazane powyżej kwoty należne kierownikowi projektu obejmują pozapłacowe koszty pracy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz inne elementy wynagrodzenia finansowane przez podmiot przyjmujący.

  W systemie ZSUN/OSF wynagrodzenie kierownika projektu jest uzupełniane automatycznie na podstawie planowanej daty rozpoczęcia realizacji projektu oraz kursu kupna euro (dla dewiz) ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w pierwszej tabeli kursowej z dnia 10 czerwca 2021 r. tj. 1 EUR = 4,3333 PLN.

  W okresie realizacji projektu badawczego kierownik projektu nie może:

  • pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie przyznanego w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 2. Wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego, obejmujące:
  • wynagrodzenie opiekuna naukowego – nie więcej niż 2000 PLN miesięcznie;
  • wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – nie więcej niż 5000 PLN miesięcznie dla jednej osoby;
  • wynagrodzenia innych członków zespołu badawczego.
 3. Pozostałe koszty bezpośrednie, obejmujące:
  • koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania – jednostkowy koszt nie może przekroczyć 2500 EUR (10 834 PLN);
  • inne koszty bezpośrednie realizacji badań naukowych – w tym materiały, drobny sprzęt laboratoryjny oraz sprzęt informatyczny i biurowy (koszt jednostkowy nie większy niż 2500 EUR (10 834 PLN)), usługi obce, wyjazdy służbowe, indywidualne wizyty i konsultacje współpracowników zewnętrznych lub konsultantów, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych, zakup danych/baz danych i specjalistycznych publikacji naukowych, koszty publikacji wyników badań, koszty publikacji monografii (po ich wcześniejszym zatwierdzeniu przez NCN);
  • koszty działań mających na celu promocję projektu i jego rezultatów.

Koszty bezpośrednie projektu z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia kierownika, nie mogą przekroczyć równowartości kwoty 100 000 EUR (tj. 433 330 PLN).

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projekcie POLONEZ BIS 1.

Publikacja rezultatów badań w open access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie wynagrodzenia dla studentów i doktorantów, określonej w katalogu kosztów w konkursie POLONEZ BIS.

Uwaga: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez Koordynatora Dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN Zespół Ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu.

  Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do drugiego etapu.

  UWAGA: wniosek, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z innej grupy dyscyplin niż ta, w której złożono wniosek i który został wskazany przez przewodniczącego Zespołu Ekspertów jako wniosek wymagający przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej, w uzasadnionych przypadkach, będzie podlegał dodatkowej ocenie eksperckiej w pierwszym etapie oceny.

 2. oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu. Ocena specjalistyczna odbywa się w drodze:
  • opinii indywidualnej, dokonywanej przez co najmniej dwóch recenzentów, niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie.
  • oceny Zespołu Ekspertów, polegającej na dyskusji opinii indywidualnych;
  • rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przeprowadzanej przez ekspertów.

  Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w II etapie oceny merytorycznej odbywa się w języku angielskim przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych i jest planowana w kwietniu/maju 2022 r.

  Wnioski, których dotyczą kwestie etyczne będą dodatkowo oceniane przez dwóch ekspertów ds. kwestii etycznych, którzy przygotują dwie indywidualne oceny wniosku odnośnie kwestii etycznych oraz będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu.

  Podczas drugiego posiedzenia, po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski Zespół Ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania oraz listę rezerwową wniosków, które będą finansowane w przypadku rezygnacji z finansowania laureatów konkursu POLONEZ BIS 1.

  Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. poziom naukowy projektu badawczego;
 3. możliwy wpływ realizacji projektu badawczego na dziedzinę/y badawczą/e w skali światowej;
 4. upowszechnianie rezultatów projektu;
 5. kwalifikacje i osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego;
 6. kwalifikacje i osiągniecia naukowe opiekuna naukowego;
 7. doskonałość naukowa podmiotu przyjmującego oraz trafność jego wyboru;
 8. potencjalny wpływ realizacji projektu na rozwój kariery zawodowej kierownika projektu;
 9. kwestie etyczne;
 10. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 11. stopień interdyscyplinarności wniosku; wnioski z zakresu jednej dyscypliny naukowej również mogą być finansowane w konkursie;
 12. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

UWAGA: wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny zarządzania danymi oraz kryterium oceny interdyscyplinarności wniosku, jak również kryterium dotyczącego kwestii etycznych planowanych badań na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

W przypadku wniosku, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z innej grupy dyscyplin, niż ta, w której złożono wniosek tj. HS, ST, NZ, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i poradnikami prezentowanymi na stronie internetowej programu POLONEZ BIS.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: polonez@ncn.gov.pl.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie POLONEZ BIS 1, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 2. skontaktować się z wybranym podmiotem przyjmującym w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji projektu POLONEZ BIS.
 3. pozyskać od wybranego podmiotu przyjmującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury obowiązujące w podmiocie przyjmującym, mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 4. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane), dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora bądź co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego (wraz z tłumaczeniami na język polski lub angielski, o ile dokumenty oryginalne wystawiono w innych językach), dokumenty potwierdzające, że kierownik projektu spełnia kryteria formalne określone w dokumentacji konkursowej, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN nr 54/2021.
 5. Po przygotowaniu wniosku uzyskać oświadczenie administracyjne podmiotu przyjmującego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku oraz oświadczenie opiekuna naukowego o zapoznaniu się z opisem projektu badawczego i wyrażeniu zgody na sprawowanie opieki merytorycznej nad projektem oraz opieki mentorskiej nad kierownikiem projektu. W przypadku gdy dla podmiotu przyjmującego finansowanie projektu będzie pomocą publiczną uzyskać dodatkowe informacje wymagane we wniosku.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie niespełnienia warunków formalnych, niezakwalifikowania projektu do dalszej oceny na pierwszym etapie oceny merytorycznej, odmowie lub przyznaniu środków finansowych na realizację projektu na drugim etapie oceny merytorycznej;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z terminem wskazanym we wniosku tj. 1 września, 1 października lub 1 listopada 2022 r.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN:

 1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków w konkursie POLONEZ BIS 1
 2. Guide for applicants
 3. Panele NCN
 4. Koszty w projektach badawczych w konkursie POLONEZ BIS 1
 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 6. Wzór formularza wniosku
 7. Formularz kryteriów formalnych dotyczących pobytu, mobilności i przerw w karierze naukowej w ciągu trzech lat poprzedzających datę zamknięcia naboru wniosku w konkursie POLONEZ BIS 1 (Compliance with the eligibility criteria)
 8. Formularz opisu podmiotu przyjmującego (Host Institution Capacity Form)
 9. Plan rozwoju kariery zawodowej kierownika projektu (Career Development Plan)
 10. Oświadczenie opiekuna naukowego
 11. Pomoc publiczna
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych
 13. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 14. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 15. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 16. Wytyczne dotyczące wypełniania i składania wniosków w konkursie POLONEZ BIS 1

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny merytorycznej wniosków POLONEZ BIS 1
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS
 4. Zasady etyczne ekspertów NCN
 5. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 6. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy o finansowanie i realizację projektu POLONEZ BIS 1 
 2. Umowa nr 945339 między NCN a Komisją Europejską o realizację programu POLONEZ BIS
 3. Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
 4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu
 5. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 6. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki