17 czerwca 2019 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w ramach konkursu UWERTURA 4 w kwocie 1 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

  5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Kto może być kandydatem na staż?

Kandydatem na staż może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u wnioskodawcy;
 3. posiada, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę;
 4. pełnił lub pełni rolę kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych bądź jest laureatem prestiżowych stypendiów; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;
 5. nie jest laureatem konkursu ERC.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 17 września 2019 r.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 4 pkt 5 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA).

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Tak. Zgodnie z uchwałą w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA, dana osoba może otrzymać finansowanie stażu w ramach konkursu UWERTURA tylko jeden raz.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Przypominamy, że od 14 grudnia 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany wykaz paneli NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy.

Jaki może być czas trwania stażu?

W konkursie można zaplanować staż trwający od 1 do 6 miesięcy. Zaplanowany staż może być dzielony pod warunkiem, że zakończy się nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowa o finansowanie stażu.

Gdzie można realizować staż?

Staż można zaplanować zgodnie z listą krajów określoną w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA.

Stażu nie można realizować w Polsce.

Jak zaplanować koszty stażu?

W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na:

 1. koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA;
 2. koszty podróży w obie strony do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. W konkursie UWERTURA nie jest dopuszczalna pomoc publiczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na I etapie wniosek poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku oraz opisie projektu badawczego. Ocena kwalifikacyjna odbywa się w drodze:

 • opinii indywidualnej dokonywanej niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów;
 • oceny zespołu ekspertów dokonywanej podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji nad ocenami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest kwalifikacyjna lista rankingowa wniosków skierowanych do II etapu.

Na II etapie wniosek poddawany jest ocenie w drodze:

 • oceny zespołu ekspertów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na staż przeprowadzanej przez ekspertów;
 • oceny zespołu ekspertów dokonywanej podczas drugiego posiedzenia na podstawie dyskusji rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista rankingowa wniosków rekomendowanych do finansowania.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu jest prowadzona w II etapie oceny merytorycznej w języku angielskim w siedzibie NCN oraz jest planowana w styczniu/ lutym 2020 r.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

UWAGA: Opis projektu badawczego planowanego do realizacji, informacje o laureacie konkursu ERC i zagranicznym ośrodku naukowym oraz uzasadnienie wyboru laureata konkursu ERC należy przygotować wyłącznie w języku angielskim.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. osiągnięcia naukowe kandydata na staż;
 3. poziom badań przewidzianych do realizacji w planowanym projekcie badawczym w kontekście prawdopodobieństwa uzyskania jego finansowania w konkursie ERC;
 4. trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz zagranicznego ośrodka będącego miejscem realizacji stażu;
 5. dodatkowo oceniany jest sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołu międzydziedzinowego (składającego się z ekspertów z różnych działów, tj. HS, ST lub NZ).

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora; w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w ramach konkursów ERC oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym w kraju i za granicą. Zespół ekspertów powoływany jest na każdą edycję konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Sposób i kryteria oceny wniosków określa uchwała w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA. Wniosek oceniany jest zgodnie z zasadami oceny wniosków w konkursie UWERTURA.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w marcu 2020 r.

Co jest warunkiem rozliczenia stażu?

Kandydat na staż zobowiązuje się do realizacji stażu i wystąpienia z wnioskiem o grant ERC w terminie nie późniejszym niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Niewywiązanie się z tych obowiązków, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy. 

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na 2019 rok oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie UWERTURA 4 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe, należy:

 1. zapoznać się z  pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków  przeprowadzania konkursu UWERTURA;
  2. wzorem formularza wniosku – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
  3. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych;
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać staż: od 1 do 6 miesięcy;
 4. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację stażu (planowanie kosztów stażu, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować w języku angielskim:
  1. opis projektu badawczego do realizacji w polskim podmiocie, z którym kandydat na staż wystąpi jako kierownik projektu w konkursie ERC ze wskazaniem typu konkursu oraz uwzględniający koncepcję i plan badań: opis problemu naukowego, ogólny plan badań, sposób realizacji badań oraz opis planowanych do zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych;
  2. informacje o laureacie konkursu ERC i zagranicznym ośrodku naukowym planowanym jako miejsce realizacji stażu, wraz z dokumentem potwierdzającym zgodę na staż wyrażoną przez laureata konkursu ERC oraz osobę reprezentującą ośrodek naukowy, w którym realizowany jest grant ERC;
  3. uzasadnienie wyboru laureata konkursu ERC, u którego realizowany będzie staż, w tym przedstawienie informacji nt. badań prowadzonych przez laureata wraz z opisem perspektywy wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC;
 6. pozyskać i przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kandydat na staż oraz osoba /osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku Wyślij do NCN.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie stażu, nie później niż 31 października 2020 r.;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.