16 października 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki informuje, że stypendia naukowe nie mogą być wypłacane w projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

 • OPUS 1 do OPUS 5
 • PRELUDIUM 1 do PRELUDIUM 5
 • SONATA 1 do SONATA 5
 • HARMONIA 1 do HARMONIA 4
 • MAESTRO 1 do MAESTRO 4
 • SONATA BIS 1 do SONATA BIS 2
 • SYMFONIA 1
 • POLONEZ 1

W projektach zakwalifikowanych do finansowania w pozostałych konkursach wypłata stypendiów naukowych dla młodych naukowców jest możliwa, jeśli pozwalają na to warunki konkursowe, określone w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – Wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W związku z powyższym istotne jest, aby stypendia były wypłacane zgodnie z Regulaminem oraz wnioskiem.

Przedstawione stanowisko Narodowego Centrum Nauki w zakresie zmian w sposobie przyznawania i wypłaty stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, nie jest wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych rozpatrywanych sytuacji. Do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przypadku dokonania zmian (akceptowanych przez Centrum, lub które uzyskają zgodę Centrum) w sposobie przyznania i wypłacania stypendiów, w stosunku do informacji zawartych we wniosku, właściwy jest Minister Finansów.

Narodowe Centrum Nauki nie jest również uprawnione do wydawania wyjaśnień dotyczących obowiązku odprowadzania od stypendiów składek na ubezpieczenie społeczne. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Ilekroć w tej sekcji jest mowa o:

 1.  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzony uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1
 2. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs, ogłaszany przez kierownika projektu, zgodnie z Regulaminem, w celu wyboru stypendysty, któremu będzie wypłacane stypendium w projekcie badawczym.
 3. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o finansowanie projektu badawczego, złożony w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki i poddany ocenie Zespołu Ekspertów.
 4. Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki.

Stanowisko obowiązuje od dnia ogłoszenia.