1. Zwiększenie liczby zaplanowanych we wniosku stypendiów.
  2. Wypłata więcej niż jednego stypendium temu samemu stypendyście w jednym projekcie (aktualna interpretacja).
  3. Pobieranie danego stypendium przez więcej niż jedną osobę (w systemie rotacyjnym) z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 4 sekcji Zmiany akceptowane przez NCN.
  4. Zamiana stypendium na inną formę wynagrodzenia w projekcie (umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło).
  5. Przekierowanie środków zaplanowanych na wypłatę stypendium do innej kategorii w kosztorysie (inne koszty bezpośrednie/ aparatura).
  6. Jednoczesne otrzymywanie przez stypendystę w danym projekcie badawczym stypendium i wykonywanie przez niego w tym samym projekcie innych zadań w ramach umowy o pracę/cywilnoprawnej.

Przejdź do: