Zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów akceptowane przez NCN


 1. Zmiana okresu wypłaty zaplanowanego we wniosku stypendium, który może ulec wydłużeniu lub skróceniu (w stosunku do zaplanowanego we wniosku), przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 5 Regulaminu oraz zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium we wniosku.
 2. Zmiana wysokości miesięcznej kwoty wypłacanego stypendium, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (w stosunku do zaplanowanej we wniosku), przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 4 Regulaminu oraz zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium we wniosku.
 3. Zmniejszenie liczby  stypendiów pod warunkiem, że nie narusza to warunków konkursu, w ramach którego projekt badawczy uzyskał finansowanie. Rezygnacja z wypłaty zaplanowanego stypendium oznacza zwrot środków do Centrum.
 4. Wypłata pozostałej części stypendium kolejnemu stypendyście (wyłonionemu zgodnie z Regulaminem) w przypadku rezygnacji ze stypendium przez pierwotnie wybranego stypendystę lub w przypadku nie wywiązywania się stypendysty z obowiązków określonych we wniosku (nastąpiło rozwiązanie umowy stypendialnej). Stypendium wypłacane przez okres krótszy niż 6 miesięcy podlega zwrotowi do Centrum z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 12. sekcji Dodatkowe informacje.
 5. Przeprowadzenie ponownego konkursu, gdy:
  1. pierwszy konkurs został przeprowadzony niezgodnie z zasadami,
  2. pierwszy konkurs nie wyłonił odpowiedniego kandydata,
  3. wybrany kandydat zrezygnował z wykonywania zadań w projekcie,
  4. poprzedni stypendysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i należy rozwiązać z nim umowę stypendialną (część stypendium już wypłacono).
 6. Udział jednego stypendysty (otrzymywanie stypendium) w kilku projektach równocześnie pod warunkiem, że wytyczne danego konkursu zawarte w ogłoszeniu konkursowym/uchwale konkursowej nie stanowią inaczej. Łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekraczać 3 tys. zł miesięcznie. Do tej kwoty nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA (aktualizacja: 17 grudnia 2015 r.).
 7. Zmiana wybranego we wniosku rodzaju zaangażowania stypendysty w projekcie (student, doktorant), przy zachowaniu zgodności z pkt. 2 Regulaminu.

Pisemnej zgody Narodowego Centrum Nauki wymaga:

zmiana dotycząca łączenia w jedno stypendium kilku zaplanowanych w projekcie stypendiów. Połączone stypendium powinno być przyznane i wypłacane zgodnie z Regulaminem (aktualna interpretacja)


Przejdź do: