1. Zmiana okresu wypłaty zaplanowanego we wniosku stypendium, który może ulec wydłużeniu lub skróceniu (w stosunku do zaplanowanego we wniosku), przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 5 Regulaminu oraz zachowaniu minimalnej (500 zł) i maksymalnej (3000 zł) stawki miesięcznej.
 2. Zmiana wysokości miesięcznej kwoty wypłacanego stypendium, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (w stosunku do zaplanowanej we wniosku), przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 4 Regulaminu oraz zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium we wniosku.
 3. Zmniejszenie liczby  stypendiów pod warunkiem, że nie narusza to warunków konkursu, w ramach którego projekt badawczy uzyskał finansowanie. Rezygnacja z wypłaty zaplanowanego stypendium oznacza zwrot środków do Centrum.
 4. Wypłata pozostałej części stypendium kolejnemu stypendyście (wyłonionemu zgodnie z Regulaminem) w przypadku rezygnacji ze stypendium przez pierwotnie wybranego stypendystę lub w przypadku nie wywiązywania się stypendysty z obowiązków określonych we wniosku (nastąpiło rozwiązanie umowy stypendialnej). Stypendium wypłacane przez okres krótszy niż 6 miesięcy podlega zwrotowi do Centrum z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 12. sekcji Dodatkowe informacje.
 5. Przeprowadzenie ponownego konkursu, gdy:
  1. pierwszy konkurs został przeprowadzony niezgodnie z zasadami,
  2. pierwszy konkurs nie wyłonił odpowiedniego kandydata,
  3. wybrany kandydat zrezygnował z wykonywania zadań w projekcie,
  4. poprzedni stypendysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i należy rozwiązać z nim umowę stypendialną (część stypendium już wypłacono).
 6. Udział jednego stypendysty (otrzymywanie stypendium) w kilku projektach równocześnie pod warunkiem, że wytyczne danego konkursu zawarte w ogłoszeniu konkursowym/uchwale konkursowej nie stanowią inaczej. Łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekraczać 3 tys. zł miesięcznie. Do tej kwoty nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA (aktualizacja: 17 grudnia 2015 r.).
 7. Zmiana wybranego we wniosku rodzaju zaangażowania stypendysty w projekcie (student, doktorant), przy zachowaniu zgodności z pkt. 2 Regulaminu.

Pisemnej zgody Narodowego Centrum Nauki wymaga:

zmiana dotycząca łączenia w jedno stypendium kilku zaplanowanych w projekcie stypendiów. Połączone stypendium powinno być przyznane i wypłacane zgodnie z Regulaminem (aktualna interpretacja)


Przejdź do: