1. Procedura konkursowa na stanowisko stypendialne może zostać wszczęta po otrzymaniu decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego.
 2. Kryteria, jakie powinien spełniać stypendysta, przedstawione w pkt. 2 Regulaminu określają warunki początkowe, które muszą być spełnione tylko w momencie rozpoczęcia przez stypendystę realizacji zadań w projekcie.
 3. Na stypendystę może zostać wybrana osoba, która w momencie ogłoszenia wyników konkursu nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 2 Regulaminu. Zgodnie z ww. zapisem warunki pozwalające na zaangażowanie wykonawcy w charakterze stypendysty muszą być spełnione na moment rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie. Stypendium naukowe przyznawane jest jednak już w momencie rozstrzygnięcia konkursu. W związku z tym, na jednostce spoczywa obowiązek oceny realności spełnienia danego kryterium kwalifikowalności stypendysty zgodnie z treścią pkt. 2 Regulaminu oraz odpowiedzialność za ewentualne niespełnienie tego wymogu w momencie przystąpienia stypendysty do realizacji zadań w projekcie.

  Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym dziekańskim itp.

 4. Na stypendystę może zostać wybrana osoba zatrudniona przez jednostkę na stanowisku asystenckim, administracyjnym lub prowadząca własną działalność gospodarczą. Każdy taki przypadek powinien być rozpatrzony przez jednostkę pod względem zgodności z zasadą gospodarności. Jeżeli np. zakres zadań, jakie miałby wykonywać stypendysta pokrywa się z zakresem prac, do których i tak byłby zobowiązany w ramach istniejącego stosunku pracy, bądź też zadania przypisane stypendyście wykonywane byłyby w czasie jego zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub pokrywałyby się z zawartą umową cywilnoprawną/umową o świadczeniu usług, to wypłata takiego stypendium może zostać zakwestionowana z punktu widzenia jej zgodności z powyższą zasadą.
 5. W przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum, stypendium naukowe dla młodych naukowców może zostać przyznane stypendyście w jednostce będącej członkiem konsorcjum (partner lub lider), jeżeli tak zostało  zaplanowane we wniosku. Konkurs na stypendystę w tym przypadku powinien zostać przeprowadzony przez jednostkę (lidera/partnera w konsorcjum), która zaplanowała stypendium we wniosku, zgodnie z Regulaminem (w szczególności zgodnie z pkt. 3 i pkt. 9).
 6. Narodowe Centrum Nauki nie wymaga przedkładania informacji o przyznaniu stypendium stypendyście, jak również nie wymaga przedkładania protokołu rekrutacji tuż po zakończeniu konkursu. Otrzymywanie stypendium przez stypendystę powinno odbywać się zgodnie z Regulaminem. Jednostka jest zobowiązana do przedstawienia informacji o wypłacanych stypendiach w raportach rocznych, raporcie końcowym lub na wezwanie Centrum. Jednocześnie jednostka realizująca projekt ma obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji procesu rekrutacji w celu zapewnienia możliwości jej przedstawienia w trakcie kontroli.
 7. Narodowe Centrum Nauki dopuszcza sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że  laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania oraz, że taki sposób postępowania został przewidziany w warunkach konkursu. W przypadku braku ww. zapisu w warunkach konkursu należy ogłosić ponowny konkurs.
 8. Na okres wypłacania stypendium powinna zostać podpisana jedna umowa stypendialna między jednostką a stypendystą.
 9. Narodowe Centrum Nauki nie narzuca wzoru umowy ani szczegółowych ustaleń pomiędzy jednostką a stypendystą. Regulamin (pkt. 13)  wymaga jedynie, aby umowa zawierała informację o wysokości stypendium, okresie i warunkach jego wypłacania.
 10. Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego zawierana pomiędzy Centrum i jednostką przewiduje obowiązek zwrotu środków przez jednostkę w przypadku ich nieprawidłowego wykorzystania, również wypłacanych w formie stypendium. Natomiast umowa zawierana pomiędzy jednostką a stypendystą może regulować odpowiedzialność stypendysty wobec jednostki związaną z nienależytym wykonaniem umowy przez stypendystę.
 11. Stypendium powinno być wypłacane za okres, w którym realizowane są zadania zaplanowane dla stypendysty w projekcie. Centrum uwzględnia fakt, że mogą wystąpić sytuacje (np. choroba, urlop macierzyński), w których stypendysta nie będzie mógł realizować zaplanowanych zadań i dopuszcza możliwość przesunięcia terminów wypłaty stypendium w związku z przesunięciem czasu realizacji zadań przez stypendystę pod warunkiem, że wypłata stypendium będzie dokonana w trakcie realizacji projektu.
 12. Zgodnie z zapisem pkt. 5 Regulaminu, stypendium naukowe nie może zostać przyznane na okres krótszy niż 6 miesięcy. Narodowe Centrum Nauki uwzględnia fakt, że ze względów losowych wypłata stypendium może być przerwana w każdym momencie i tym samym okres wypłaty stypendium może być krótszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji wypłacona kwota stypendium nie podlega zwrotowi do Centrum,  natomiast pozostała (niewypłacona kwota stypendium) może zostać wypłacona stypendyście wyłonionemu w kolejnym konkursie lub zwrócona do Centrum.
 13. W przypadku wykonywania przez stypendystę zadań w okresie niepełnego miesiąca, kwota stypendium powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona, w stosunku do planowanej we wniosku stawki miesięcznej.
 14. Dopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i pobieranie stypendium naukowego w ramach innego projektu badawczego, o ile tylko warunki konkursu dla danej edycji nie nakładają w tym zakresie dodatkowych ograniczeń (aktualna interpretacja).
 15. Regulamin nie przewiduje ograniczeń w zakresie równoczesnego pobierania stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom studiów doktoranckich oraz stypendium naukowego w projekcie badawczym. Należy jednak sprawdzić, czy z innych regulacji (przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednostce, etc.) nie wynikają w tym zakresie dodatkowe ograniczenia. Ponadto, należy uwzględnić wszelkie ograniczenia i wyłączenia wynikające z warunków konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 16. Stypendysta może być beneficjentem środków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne, konferencje, itp. w projekcie badawczym, z uwagi na fakt, że jest członkiem zespołu naukowo-badawczego.

Przejdź do: