Kod CSS i JS

28 березня 2022 року

Анонс програми

ПРОДОВЖЕНННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПОЛЬЩІ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ 

Національний науковий центр оголошує програму, орієнтовану на науковців з України, які внаслідок агресії Росії проти України знайшли притулок або знайдуть притулок у Польщі. Метою програми є підтримка науковців шляхом створення для них можливостей працевлаштування в польських наукових установах та продовження ними досліджень.

Дослідник, який приєднується до програми, повинен відповідати таким вимогам:

 • має принаймні ступінь кандидата наук або еквівалентну кваліфікацію (в українській системі Candidate of Science);
 • до початку війни працював у науковому підрозділі в Україні;
 • внаслідок війни залишив Україну 24 лютого (або пізніше) або має намір залишити Україну.

Працевлаштування наукового співробітника має бути заплановано на 12 місяців на підставі трудового договору на повну зайнятість із винагородою на загальну суму 100 тис. злотих. (включає витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальне та медичне страхування, а також інші елементи винагороди, що фінансується даним суб’єктом). Крім того, ви можете запланувати фінансові ресурси для наукового дослідження на суму не більше 30 тис. злотих.

У заяві, окрім вченого, який планує працевлаштуватись, слід також вказати наукового керівника, який працює у заявника і проводить дослідження в тій самій або суміжній галузі, яку представляє дослідник. Науковий керівник дослідника не може бути бенефіціаром коштів, що фінансуються за програмою.

Бюджет програми: 6 млн. злотих

Заявка подається тільки в електронній формі через ePUAP на адресу електронної скриньки ННЦ: /ncn/SkrytkaESP згідно з процедурою подання заявок.

Кінцевий термін подання заявки: 28 березня – 26 квітня 2022 року (до кінця дня)

Результати: рішення про присудження коштів буде прийнято протягом 1 місяця з дня подання заяви до ННЦ. У обґрунтованих випадках термін буде продовжено до 3 місяців.


28 marca 2022 r.

Ogłoszenie programu

DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY NA KONTYNUOWANIE BADAŃ W POLSCE

Narodowe Centrum Nauki ogłasza program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

 • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
 • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
 • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł (obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot). Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł.

We wniosku oprócz naukowca planowanego do zatrudnienia należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez naukowca. Opiekun naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Budżet programu: 6 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków: 28 marca – 26 kwietnia 2022 r.

Konkurs został zamknięty w dniu 26 kwietnia

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją programu.


Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w programie może złożyć:

 1. uczelnia;
 2. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 3. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności
 7. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.).

Jakie są warunki, które powinien spełnić naukowiec planowany do zatrudnienia?

Naukowiec powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
 2. przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
 3. w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Uwaga: Obywatelstwo naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków?

Tak. W programie obowiązują następujące ograniczenia:

 1. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
 2. Wnioskodawcą nie może być podmiot, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną.
 3. Finansowanie zatrudnienia danego naukowca w ramach programu można uzyskać tylko raz.
 4. Osobę przewidzianą jako naukowca planowanego do zatrudnienia można wskazać tylko w jednym wniosku złożonym w programie.
 5. Do programu można złożyć wniosek obejmujący badania naukowe.

Czy zdefiniowany jest zakres tematyczny wniosku?

Nie. Nadrzędnym celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych. Zwracamy jednak uwagę, że zakres obowiązków w ramach planowanego zatrudnienia powinien być powiązany z realizacją badań naukowych.

Na jaki okres można zaplanować zatrudnienie naukowca?

We wniosku należy zaplanować zatrudnienia naukowca na okres 12 miesięcy. Naukowca należy zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak zaplanować kosztorys?

Kosztorys we wniosku składa się z dwóch części:

 1. środków na wynagrodzenie naukowca w wysokości 100 tys. zł;
 2. środków na badania (nieprzekraczających łącznie 30 tys. zł):
  • w wysokości do 10 tys. zł (uzasadnienie nie jest wymagane)
  • dodatkowych środków w maksymalnej wysokości 20 tys. zł (uzasadnienie wymagane).

Łączna kwota wnioskowanych środków nie może przekroczyć 130 tys. zł.

Środki na badania można przeznaczyć m.in. na:

 1. zakup materiałów i drobnego sprzętu (surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia);
 2. usługi obce (koszty zakupu usług badawczych: analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.; koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji pobytu badawczego: korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.); koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją programu; koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu;
 3. inne (koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich; specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe; koszty opłat publikacyjnych artykułów naukowych, z wyjątkiem opłat publikacyjnych w czasopismach hybrydowych oraz koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie, zgodnie z Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji;
 4. pozostałe niezbędne koszty, które są zgodne z katalogiem kosztów w programie.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że:

 • kwota wynagrodzenia naukowca obejmuje również pozapłacowe koszty pracy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), jeżeli podmiot przyjmujący zobowiązany jest do jej wypłaty. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podmiot może zwiększyć kwotę wynagrodzenia ze środków własnych;
 • w tym programie dla zatrudnionego naukowca nie będą obowiązywać regulacje dotyczące zakazu pobierania wynagrodzeń dodatkowych w ramach innych projektów badawczych finansowanych przez NCN, określonych w regulaminach uchwalonych przez Radę NCN;
 • środki na badania należy wydatkować/zaplanować zgodnie z regulacjami zawartymi w katalogu kosztów w programie. Uzasadnienie dotyczące dodatkowych środków na badania (do 20 tys. zł) będzie podlegało ocenie. W przypadku negatywnej oceny, środki nie będą przyznane lub będą przyznane w niższej wysokości;
 • środki na badania nie mogą być przeznaczone na: udział w konferencjach, warsztatach, seminariach, spotkaniach, kursach/szkoleniach; koszty wizyt, konsultacji, wyjazdów służbowych (w tym diety i koszty podróży); koszty związane z wykonawcą zbiorowym; koszty wydania monografii, będącej efektem realizacji badań naukowych; upowszechnianie realizowanych badań i ich rezultatów (z wyjątkiem kosztów opłat publikacyjnych, o których mowa powyżej);
 • w ramach kosztów nie można zaplanować kosztów pośrednich.

Czy w ramach tego programu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przygotować i co powinien zawierać wniosek?

W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik nr 1 – CV naukowca (w języku polskim lub angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • załącznik nr 2 – plan integracji i dotychczasowa współpraca (w języku polskim lub angielskim, limit 1 strona): plan działań mających na celu integrację naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); szczegółowe uzasadnienie zaplanowania dodatkowych środków na badania w wysokości do 20 000 PLN (o ile dotyczy).

UWAGA: do oceny merytorycznej mogą być skierowane wyłącznie wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek wypełniany jest poza systemem OSF, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzenie kompletności wniosku przed jego wysłaniem.

UWAGA: wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Podpis elektroniczny musi być zgodny z rozporządzeniem eIDAS, powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES. Podpisany wniosek wraz z załącznikami (załącznik nr 1: CV naukowca i załącznik nr 2: plan integracji i dotychczasowa współpraca) należy przesłać do NCN zgodnie z procedurą składania wniosków.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej i oceny merytorycznej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN na podstawie informacji zawartych we wniosku.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Procedura oceny merytorycznej jest jednoetapowa i opiera się o następujące zasady:

 • każdy wniosek oceniany jest przez dwóch Koordynatorów Dyscyplin NCN zgodnie z kryteriami oceny;
 • w uzasadnionych przypadkach Koordynatorzy Dyscyplin NCN mogą zasięgnąć opinii merytorycznej członka Rady NCN;
 • na podstawie oceny Koordynatorów Dyscyplin NCN, wnioski złożone w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) kwalifikowane są na listę ocenionych wniosków;
 • lista ocenionych wniosków przedkładana jest dyrektorowi NCN;
 • na podstawie przedłożonej listy ocenionych wniosków dyrektor NCN podejmuje decyzję w sprawie finansowania.

Wnioski, które nie otrzymały finansowania w ramach danej listy ocenionych wniosków, zostają włączone do kolejnej listy wniosków z zachowaniem uzyskanej oceny.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

W ocenie merytorycznej uwzględnia się:

 • kwalifikacje i osiągnięcia naukowca;
 • plan działań integrujących naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy;
 • dotychczasową współpracę naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy);
 • zasadność dodatkowych środków na badania (w przypadku negatywnej oceny, środki nie będą przyznane lub będą przyznane w niższej wysokości).

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana wnioskodawcy pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.

Od rozstrzygnięcia dyrektora NCN nie przysługuje odwołanie.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową:

Dział Obsługi Wniosków

informacja@ncn.gov.pl

Koordynatorzy dyscyplin:

Anna Wiktor

Tomasz Szumełda

Informacje o różnych formach wsparcia dla naukowców uciekających przed wojną, w tym o możliwości zatrudnienia naukowców w grantach NCN, prezentujemy na stronie NCN dla Ukrainy