Zapowiedź konkursu sieci CHIST-ERA

śr., 20/10/2021 - 11:42
Kod CSS i JS

Już wkrótce, na przełomie października i listopada 2021 r., sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłosi kolejny konkurs (CHIST-ERA Call 2021) na międzynarodowe projekty badawcze w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS),
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne agencje finansujące uczestniczące konkursie.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie, opis tematów oraz wstępny harmonogram konkursu dostępne są na stronie sieci CHIST-ERA.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Webinarium dla wnioskodawców – POLONEZ BIS 1

śr., 20/10/2021 - 10:37
Kod CSS i JS

Kto może złożyć wniosek w ramach konkursu POLONEZ BIS? Czy w trakcie występowania z wnioskiem w konkursie POLONEZ BIS można także ubiegać się o inne granty w programach typu: ERC, Horyzont Europa, w tym w programie Marie Skłodowska-Curie Actions? Czy NCN pomaga wnioskodawcy w znalezieniu jednostki przyjmującej?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielimy w czasie webinarium informacyjnego dla naukowców zainteresowanych wnioskowaniem w konkursie POLONEZ BIS.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 października 2021 r. o godz. 13:00 (CEST).

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Przed udziałem w webinarium prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursu POLONEZ BIS 1.

Obowiązuje rejestracja na wydarzenie.

Nagranie spotkania będzie dostępne także po jego zakończeniu w serwisie YouTube. Szczegółowe informacje na temat programu POLONEZ BIS można śledzić na stronie internetowej programu.

 

Nauka w Centrum - wykłady laureatów Nagrody NCN

pon., 18/10/2021 - 15:33
Kod CSS i JS

Rozpoczęliśmy cykl wykładów "Nauka w Centrum", podczas którego laureaci Nagrody NCN opowiedzą więcej na temat swoich odkryć naukowych. Pierwszy wykład dra Pawła L. Polkowskiego jest już dostępny na kanale YouTube. Naukowiec mówił o terenach Dachli -  największej oazie Pustyni Zachodniej w Egipcie, gdzie relikty przeszłych działań człowieka sięgają nawet kilkuset tysięcy lat. Wykłady organizowane są we współpracy NCN i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Do końca roku zaplanowano pięć kolejnych prelekcji. 

Dr Paweł Polkowski skupił się na sztuce naskalnej, która należy do najczęściej odnajdowanych w Dachli zabytków, odkrytych już na ponad trzystu stanowiskach i tworzonych w różnych okresach w jej długich dziejach.

Naukowiec zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu oraz innych zagadnień związanych z ikonografią, krajobrazem i teorią w archeologii. Jest jednym z najbardziej kompetentnych badaczy północnoafrykańskiej sztuki naskalnej w skali światowej.

Od 2016 r. kieruje misją o nazwie The Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project, która bada petroglify w oazie Dachla w Egipcie. Od ponad roku jest też kierownikiem Dakhleh Oasis Project – projektu o ponad 40-letniej historii, który łączy szereg misji badawczych, studiujących różne aspekty tej oazy i egipskiej Pustyni Zachodniej. Najważniejszym etapem badań dr. Polkowskiego jest – jak sam mówi – „próba wplatania sztuki naskalnej w szerszą narrację na temat przeszłego krajobrazu oazy”. – Moje studia pokazują, że w różnych epokach tworzenie sztuki naskalnej miało rozmaite funkcje i znaczenia. Zastanawiam się nad miejscem tej twórczości w procesie transmisji wiedzy o świecie, a także nad ontologicznym statusem sztuki naskalnej i przedstawianych w niej istot – wyjaśnia badacz.

Dr Polkowski pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem trzech grantów NCN. Został również wyróżniony stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2013 r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2020.

6 października 2021 roku otrzymał Nagrodę NCN przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagroda NCN przyznawana jest w trzech kategoriach młodym badaczkom i badaczom, zatrudnionym w polskich ośrodkach naukowych. W 2021 Nagrodę otrzymali także prof. Jonatan Gutman oraz dr. hab. Sebastian Glatt. Tego samego dnia wyróżnienie odebrali również laureaci Nagrody NCN 2020: profesorowie Wojciech Fendler i Jakub Growiec oraz dr hab. Michał Tomza.

Relacja z wydarzenia.

Zapis transmisji wydarzenia. 

Sylwetki laureatów Nagrody 2020.

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ prowadzi badania na styku nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych oraz organizuje debaty dla szerokiej publiczności. Cykl prelekcji "Nauka w Centrum" organizowany przez NCN we współpracy z Centrum Kopernika będzie prowadzony na żywo na kanale YouTube:  https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter.  Każdy z wykładów będzie trwał około godziny, przewidziana jest także sesja pytań.

Planowane terminy kolejnych wykładów:

3 listopada

Jakub Growiec

17 listopada

Wojciech Fendler

1 grudnia

Michał Tomza

8 grudnia

Sebastian Glatt

15 grudnia

Jonatan Gutman

 

Normy społeczne, tolerancja i historia w badaniach laureatów konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

pon., 18/10/2021 - 13:22
Kod CSS i JS

Normy definiują nasze zachowania w społeczeństwie, wpływając na to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w konkretnej sytuacji. Zasady funkcjonowania mężczyzn i kobiet od najdawniejszych lat znacząco się od siebie różniły i choć w obecnych czasach postawy te się zmieniają, tradycyjne (często krzywdzące) podziały są wciąż trwałe i silnie zakorzenione.

Temat ten stał się przedmiotem badań dr hab. Igi Magdy. Badaczka będzie analizowała związki norm z decyzjami dotyczącymi uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy i opieką nad dziećmi. Wraz ze swoim zespołem, przyjrzy się gospodarstwom domowym i sprawdzi, czyje przekonania dotyczące ról męskich i kobiecych mają ważniejszą rolę w decyzjach dotyczących aktywności zawodowej kobiet czy urlopów rodzicielskich. Przeanalizuje również, w jakich sytuacjach kobiety i mężczyźni podejmują działania zgodne z deklarowanymi przez siebie normami, a kiedy działania te stoją z nimi w sprzeczności. W swoich badaniach prof. Magda dokona porównania międzynarodowego, aby sprawdzić, czy sprzeczności pomiędzy deklarowanymi postawami a działaniami są silniejsze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej niż w krajach Europy Zachodniej. Badaczka na projekt pt. Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy otrzymała ponad 460 tys. zł.

Ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa są zagadnienia związane z tolerancją. Dr Aleksandra Świderska zbada podstawowe właściwości mowy nienawiści oraz jej wpływ na słuchaczy. Jej zespół stworzy bazę danych audio i opracuje cechy akustyczne, językowe i paralingwistyczne mowy nienawiści. Dr Świderska spodziewa się, że w formie nagrań będzie ona wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. Planuje przyjrzeć się aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników badania (np. aktywność skóry, serca, mózgu), która będzie reakcją na modyfikację treści stwierdzeń, sposobu ich prezentacji czy opcji odpowiedzi. Projekt „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej” otrzymał ponad 437 tys. zł.

Nad zjawiskiem tolerancji będzie pracował także dr hab. Maciej Ptaszyński w projekcie pt. „Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)”. Badacz zastanowi się nad fenomenem tolerancji religijnej w kontekście historycznym. Obecnie uchodzi ona za jedno z najważniejszych osiągnięć epoki nowożytnej. Dotychczasowe badania ujmowały to pojęcie i zjawisko albo jako ideę rozwijaną przez intelektualistów, albo jako praktykę współżycia przedstawicieli różnych wyznań i religii na jednym terytorium. Celem projektu jest pokazanie nowego znaczenia tego fenomenu. Naukowcy chcą spojrzeć na zjawisko tolerancji jako efekt szeroko pojętych relacji dyplomatycznych i polityki łączącej polsko-litewską Rzeczpospolitą z Brandenburgią-Prusami w XVII-XVIII w. Zespół prof. Ptaszyńskiego zajmie się przemianami tego pojęcia i cechami „tolerancyjnego państwa”, sposobami tworzenia wizerunku tolerancyjnego państwa i propagowania tego wizerunku w sferze publicznej, a także społecznymi i politycznymi skutkami zdobycia tego miana. Badacz na realizację projektu otrzymał prawie 489 tys.zł.

W czwartej edycji konkursu BEETHOVEN CLASSIC piętnastu naukowców otrzymało ponad 10,2 mln zł na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Lista rankingowa konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4.

BEETHOVEN CLASSIC 4 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez polsko-niemieckie zespoły z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 3 i opiera się na współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadziły wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

W konkursie można było otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją polskiej części projektu.

Była to ostatnia edycja konkursu BEETHOVEN. Od 2021 r. program BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach nauki został zastąpiony programem Weave.

Informujemy również, że zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4. Przypominamy, że decyzje Dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

 

Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 5

pon., 18/10/2021 - 09:05
Kod CSS i JS

Już niebawem 130 kolejnych naukowców z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania naukowe opiewają na prawie 5 mln złotych.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się te podejmujące tematykę kobiecą, np. dotyczące obrazów kobiecości w zmaskulinizowanej przestrzeni zawodowej na przykładzie przedstawicielek wybranych służb mundurowych (policji, służby więziennej i straży granicznej). Nie zabrakło także tematów medycznych, takich jak: wpływ witaminy D na działanie leków ukierunkowanych molekularnie na modelu ludzkiego czerniaka, czy podejmujących tematykę skutków pandemii np. wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 39 działań o wartości  919 889 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 45 działań o wartości 1 731 116 zł
  • nauki o życiu: 46 działań o wartości 2 185 628 zł

Lista rankingowa

O konkursie MINIATURA

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Wnioski można było składać do końca września. Wnioski są oceniane przez ekspertów w terminie do 4 miesięcy od ich złożenia, zaś listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania są publikowane co miesiąc.

Decyzje

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w lipcu. Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 5

Promieniowanie podczerwone w badaniach laureata CEUS-UNISONO

pt., 15/10/2021 - 10:42
Kod CSS i JS

W ostatniej dekadzie, w diagnostyce medycznej, monitorowaniu środowiska oraz w obróbce materiałów, pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają użycia wyspecjalizowanego sprzętu na najwyższym poziomie.

W pracy z różnymi materiałami oraz w medycynie niezwykle przydatne są femtosekundowe (1fs to 10-15s) źródła światła laserowego. Taki typ lasera pomaga w odkrywaniu nowych, zaskakujących sposobów oddziaływania atomów i cząstek, które dotąd były trudne do zbadania ze względu na szybkość ruchu (czułość ludzkiego oka to około 0.4-0.7 mm, a zakres atrakcyjny dla diagnostyki i wzbudzenia w inżynierii materiałowej to około 2-6 mm, czyli tzw. średnia podczerwień).

Opracowaniem nowej, szybszej techniki diagnostycznej wykorzystującej fale w średniej podczerwieni zajmować się będą zespoły badawcze z Polski i Austrii, pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Ryszarda Roberta Buczyńskiego z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, w ramach grantu CEUS-UNISONO. Laureat został rekomendowany przez austriacką agencję FWF.

Celem projektu naukowca jest wykorzystanie tej nowej i względnie taniej formy światła w inżynierii materiałowej, a także, docelowo, w naukach biologicznych i diagnostyce medycznej (zamiast m.in. układów z promieniowaniem Roentgena, czy rezonansu magnetycznego).

Konkurs CEUS-UNISONO na rok 2021 został rozstrzygnięty. W tej edycji programu złożono 78 wniosków, 15 z nich na łączną kwotę blisko 16,5 mln złotych zostało rekomendowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 19 proc.

Program CEUS realizowany jest we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z kilku krajów, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) z agencjami finansującymi badania z Austrii (FWF), Słowenii (ARRS), oraz Czech (GAČR). Konkurs ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowanych do realizacji we współpracy zespołów z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS. Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne tutaj.

Listy rankingowe konkursu CEUS-UNISONO

 

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS, NZ i ST

śr., 13/10/2021 - 12:21
Kod CSS i JS

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk o życiu (1 stanowisko) oraz w grupie nauk ścisłych i technicznych (2 stanowiska). Zgłoszenia są przyjmowane do 22 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej NCN zakładce "Oferty pracy".

Pierwszy etap oceny w OPUS 21 i PRELUDIUM 20 zakończony

śr., 13/10/2021 - 10:21
Kod CSS i JS

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 21 i PRELUDIUM 20.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Zmiany klimatyczne w badaniach laureata CEUS-UNISONO

wt., 12/10/2021 - 09:45
Kod CSS i JS

Klimat naszej planety podlega ciągłej ewolucji. Zrozumienie, co wpływa na zmiany klimatu, jest szczególnie istotne w kontekście drastycznego przyspieszenia ich tempa w ostatnim czasie. Pomogą w tym badania nad strukturami nazywanymi świecami krasowymi.

Struktury krasowe powstają w wyniku rozpuszczania matrycy skalnej przez kwas węglowy (woda z rozpuszczonym dwutlenkiem węgla) oraz kwas huminowy pochodzący z rozkładu substancji organicznych w glebie. Odkrycie zależności między kształtami świec krasowych a warunkami klimatycznymi, w których powstawały jest celem projektu prof. dra hab. Piotra Aleksandra Szymczaka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Świece krasowe jako nowe wskaźniki paleoklimatyczne”. Na swoje badania naukowiec otrzymał ponad 1,2 mln zł w konkursie CEUS-UNISONO.

W projekt będzie zaangażowany polski zespół fizyków oraz słoweński zespół geomorfologów. Fizycy za pomocą modeli numerycznych i eksperymentów przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych będą próbowali odkryć zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a charakterystykami powstałych form krasowych. Geomorfolodzy z kolei przeprowadzą badania terenowe istniejących świec krasowych, aby na ich podstawie wnioskować o paleoklimacie. Wnioski te zostaną następnie zweryfikowane poprzez ich porównanie z wynikami innych technik rekonstrukcji paleoklimatu. Ważną rolę w programie badań będą odgrywały eksperymenty laboratoryjne, które pozwolą na testowanie różnych teorii powstawania form krasowych. Będą też stanowiły punkt odniesienia do walidacji modeli numerycznych.

Program CEUS realizowany jest we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z kilku krajów, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS. Szczegóły dotyczące konkursu CEUS-UNISONO są dostępne tutaj.

Listy rankingowe konkursu CEUS-UNISONO

Naukowcy z IFiS PAN i SGGW z grantami na badania o tematyce leśnej

pon., 11/10/2021 - 13:59
Kod CSS i JS

Bliskość natury i jej tajemnicze oblicze inspirują artystów, twórców i aktywistów. Są też ważnym tematem badań. Wśród laureatów konkursu sieci Forest Value Innovating forest-based bioeconomy znalazły się aż dwa zespoły badawcze z Polski.

Projekt LEARNFORCLIMATE pod kierownictwem dra Krzysztofa Niedziałkowskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk będzie dotyczyć procesów uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz z ośrodków naukowych z Niemiec, Słowenii i Szwecji.

BarkBuild realizowany pod kierownictwem dra hab. inż. Grzegorza Marka Kowaluka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z udziałem partnerów z Finlandii, Łotwy, Norwegii, Słowenii i Szwecji, zbada korę drzewną jako odnawialne źródło materiałów do ochrony drewna w zastosowaniach budowlanych.

Forest Value to inicjatywa, której misją jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki. Konkurs Forest Value Joint Call 2021 obejmował następującą tematykę:

  1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all SDGs;
  2. Building with wood from various perspectives;
  3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.

W konkursie złożono 60 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie otrzymało 8 projektów, na łączną kwotę niemal 9,2 mln EUR.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w I kwartale 2022 r.

Szczegółowe wyniki konkursu opublikowane są na stronie sieci Forest Value.