Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm.), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, z późn. zm.). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych

Podstawa prawna działalności Narodowego Centrum Nauki

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2019, poz. 1384 PDF
20.07.2018 Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668 PDF
20.07.2018 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1669 PDF
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. PDF
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony) Dz.U. 2018 poz. 87 PDF
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. PDF
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. PDF

Rozporządzenia Ministra właściwego ds. nauki

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
25.05.2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2021 poz. 995 PDF
20.05.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2020 poz. 943 PDF
21.01.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. z 2020 r. poz. 112 PDF
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381 PDF
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34 PDF
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069 PDF
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34 PDF
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585 PDF
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 PDF
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223 PDF
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220 PDF
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154 PDF

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN PDF
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN PDF

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
3.06.2022 34/2022 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych PDF
2.06.2022 32/2022 – zmiana zarządzenia nr 56/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki PDF
19.05.2022 30/2022 – szczegółowy tryb oceny raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe" PDF
23.03.2022 21/2022 – szczegółowego trybu oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe" PDF
15.03.2022 19/2022 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych PDF
14.03.2022 18/2022 – w sprawie zmiany szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS PDF
8.03.2022 16/2022 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (preproposal) w międzynarodowych konkursach na projekty badawcze organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 PDF
23.02.2022 13/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie „POLSKIE POWROTY 2021" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej PDF
27.01.2022 5/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 6 PDF
24.01.2022 4/2022 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursie MINIATURA PDF
27.01.2022 3/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO PDF
8.11.2021 69/2021 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania PDF
15.09.2021 55/2021 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych PDF
30.08.2021 51/2021 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS PDF
23.08.2021 48/2021 – w sprawie wprowadzenia trybu dodatkowej oceny merytorycznej Weave-UNISONO PDF
07.07.2021 43/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych PDF
28.04.2021 28/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5 PDF
08.04.2021 24/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5 PDF
30.03.2021 22/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. PDF
17.03.2021 20/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3 PDF
24.02.2021 15/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki PDF
28.01.2021 5/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych PDF
28.01.2021 4/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych PDF
30.12.2020 104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN PDF
28.12.2020 102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN PDF
17.12.2020 100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP") PDF
15.12.2020 95/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze PDF
07.12.2020 94/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej PDF
07.12.2020 93/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej PDF
16.11.2020 84/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania PDF
15.09.2020 73/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS PDF
15.09.2020 72/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP PDF
13.08.2020 66/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum PDF
12.08.2020 63/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS PDF
01.07.2020 56/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN PDF
09.06.2020 46/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2 PDF
05.06.2020 44/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych PDF
31.05.2020 40/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU PDF
27.05.2020 38/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI PDF
26.05.2020 37/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4 PDF
21.05.2020 36/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
13.03.2020 15/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
28.02.2020 13/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 PDF
16.12.2019 84/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 PDF
16.12.2019 83/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu PDF
13.12.2019 81/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN PDF
4.11.2019 71/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG PDF
16.09.2019 64/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów PDF
16.09.2019 62/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków PDF
9.09.2019 61/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) PDF
30.08.2019 59/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab PDF
26.07.2019 50/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów PDF
14.06.2019 45/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 PDF
3.06.2019 43/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 PDF
3.06.2019 42/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków PDF
14.05.2019 37/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 PDF
7.03.2019 19/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
9.01.2019 5/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN PDF
4.01.2019 2/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych PDF
4.01.2019 4/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze PDF
12.10.2018 55/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
20.09.2018 50/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze PDF
6.02.2018 9/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej PDF
16.01.2018 2/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów PDF
16.01.2018 1/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów PDF
13.12.2017 76/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze PDF
5.09.2017 55/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki PDF
21.06.2017 35/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów PDF
22.03.2017 13/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 PDF
14.12.2016 53/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów PDF
19.09.2016 44/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN PDF
26.08.2016 40/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ PDF
07.07.2016 26/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych PDF
15.06.2016 22/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania PDF
09.06.2016 21/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów PDF
09.06.2016 20/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów PDF
19.02.2016 4/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ PDF
8.01.2016 1/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki PDF
15.12.2015 64/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki PDF
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen PDF
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki PDF
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN PDF
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR PDF
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki PDF
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki PDF
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 PDF
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów PDF

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Sebastian Szytuła
Informację wprowadził do BIP: Sebastian Szytuła
Data wytworzenia informacji: 7-12-2010
Data udostępnienia w BIP: 7-12-2010
Data ostatniej aktualizacji: 1-07-2022

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Wytworzył: Sebastian Szytuła
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022
Dokument z dnia: 07.12.2010